Δήμος Μήλου

Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Μήλου σας προσκαλούμε όπως την 17η του μήνα Φεβρουαρίου 2021, μέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 07.00 μ.μ., συμμετέχετε σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 ], για να συζητηθεί και ληφθεί από το Συμβούλιο της Κοινότητας Μήλου, απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

*Έκδοση ψηφίσματος για το νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση

*Ορισμός χώρου τοποθέτησης κάδων ογκωδών απορριμμάτων και μπαζών

*Εξέταση αιτημάτων δημοτών

Μήλος, 12/02/2021

Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

Κοινότητας Μήλου

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ