Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μήλου που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 ], στο τέως Κατάστημα Κοινότητας Μήλου την 10η του μηνός Ιουνίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07 : 00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ.

2.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΩΝ ΚΟΛΟΝΑΚΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ.

3.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.

4. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ.

Μήλος, 04/06/2021

Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

Κοινότητας Μήλου

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ