Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Με 22 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Παρασκευή 27/4 στις 7.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

Θέμα 1ο : Ενημέρωση για κυκλοφοριακή μελέτη χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Εξέταση προτάσεων Συνδέσμου Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Μήλου για την λειτουργία του χώρου στάθμευσης στον Καρόδρομο

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» με τίτλο Πρόσκλησης «Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς».

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 4ο : Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 5ο : Έγκριση ή μη της προσχώρησης του Δήμου Μήλου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων Ο.Τ.Α.» Α΄φάση

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 6ο : Έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρων

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο : Έγκριση της υπ΄αριθ. 20/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων έτους 2017»

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο : 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2018

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 9ο: Επιστροφή Αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 10ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 11ο : Έγκριση Προγράμματος Δραστηριοτήτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μήλου για το έτος 2018

Εισηγητής : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 12ο : Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Νίνος Κωνσταντίνος

Θέμα 13ο : Εξέταση δυνατότητας δημιουργίας υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες, Αποθήκευση) για τις ανάγκες του νησιού σύμφωνα με το ΣΔΑΕ Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 14ο : Ίδρυση δημοτικού κτηνιατρείου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 15ο : Διερεύνηση για αγορά ακινήτων

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 16ο : Εξέταση αιτήματος Εξωραϊστικού Συλλόγου «Η Ζεφυρία» για κατασκευή πεζοδρομίου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 17ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 91/2017 απόφασης του ΔΣ (Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι))

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 18ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 90/2017 απόφασης του ΔΣ (Καθορισμός τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους)

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 19ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 212/2013 απόφασης του ΔΣ περί αποδοχής δωρεάς εδαφικής λωρίδας γης

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 20ο : Διοργάνωση εκδηλώσεων

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 21ο : Ανάθεση υπηρεσίας επανασχεδιασμού κλπ ιστοσελίδας Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 22ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ