Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 ], την 29η του μηνός Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήματος πολίτη.

Θέμα 2ο: Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2022.

Θέμα 3ο: Κατάρτιση σχεδίου 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2021.

Θέμα 4ο: Καθορισμός τελών Υπηρεσίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Μήλου έτους 2022.

Θέμα 5ο: Καθορισμός τελών Υπηρεσίας Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Μήλου έτους 2022.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για τη μείωση δημοτικών τελών Δήμου Μήλου για ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων για το έτος 2022.

Θέμα 7ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Μήλου.

Θέμα 8ο: Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων και μίσθωση ακινήτων από τον Δήμο (άρ. 7,8 του ΠΔ 270/81) έτους 2022.

Θέμα 9ο: Ορισμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2022 (αρ. 1 του ΠΔ 270/81).

Θέμα 10ο: Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2022.

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (βάσει του με Α.Π.2131.14/1214/2021 εγγράφου του Λιμεναρχείου Μήλου και του με Α.Π.1300/2021 εγγράφου του ΔΛΤΜ).

Θέμα 12ο: Καθορισμός τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους.

Θέμα 13ο:  Έγκριση επικαιροποιημένου / αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Μήλου / Οδηγός Πρόληψης παραγωγής αποβλήτων για στοχευμένο κοινό (νοικοκυριά, επιχειρήσεις).

Θέμα 14ο:  Τροποποίηση της με αρ. 05/2020  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης».

Θέμα 15ο:  Τροποποίηση της με αρ. 06/2020  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης».

Θέμα 16ο: Εξέταση Συμφωνητικού Μίσθωσης τμήματος παραλίας Δήμου Μήλου, λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων.