Δήμος Μήλου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Τριοβασάλου, που θα διεξαχθεί, κεκλεισμένων των θυρών [βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7], στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας , την 29η, του μήνα ΙΟΥΝΙΟΥ  2020, μέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 20.00,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

Εξέταση αιτημάτων δημοτών

Εξέταση αιτημάτων συλλόγων

Εξέταση αιτήματος περί τοποθέτησης πλαστικών κολονακίων

Μήλος, 23/06/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΜΠΟΥΝΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ