Δήμος Μήλου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την 21η, του μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2020, μέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 20.30,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.- Προτάσεις-ανάγκες Κοινότητας Αδάμαντα για τη σύνταξη Προυπολογισμού –Tεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2021.

2.-Προτάσεις για τη ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ (MASTERPLAN)

3.- Συζήτηση-επίλυση θεμάτων δικαιοδοσίας Κοινότητας Αδάμαντα

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αδάμαντα

Σταύρος Μωραΐτης