"Μηλέικα Νέα"

Η IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με την αρχική της εξαγγελία το 2002, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη και να αναδείξει την κοινωνική, πολιτιστική και εθελοντική προσφορά της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ στην κοινωνία της Μήλου, και ταυτόχρονα να παροτρύνει τους εργαζόμενους της στη Μήλο σε παρόμοιες ενέργειες κοινωνικής, πολιτιστικής και εθελοντικής προσφοράς, θέσπισε την ετήσια απονομή του «Βραβείου Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς Αναστασία Αντωνιάδου».

Από το 2006, και μετά από σχετικό αίτημα της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και κοινωνικών φορέων της Μήλου, με το βραβείο αυτό αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται η κοινωνική, πολιτιστική και εθελοντική προσφορά στην τοπική κοινωνία, τόσο των εργαζομένων της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ όσο και όλων των μόνιμων κατοίκων της Μήλου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Στον/στην επιλεγέντα/-είσα από την επιτροπή αξιολόγησης απονέμεται:

Α. Τιμητικό δίπλωμα

Β. Χρηματικό Βραβείο  1.000,00 (χιλίων) ευρώ.

ΒΡΑΒΕΥΟΜΕΝΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ

Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, και μόνο για τη διευκόλυνση των εκλεκτόρων και των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, παραθέτουμε κατωτέρω ερμηνείες συγκεκριμένων όρων:

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

- Ενέργειες και πρωτοβουλίες σε θέματα που έχουν σχέση με εξωραϊσμό, βελτίωση, ανάπλαση δημόσιων χώρων.

- Ενέργειες και πρωτοβουλίες που βοηθούν και ενισχύουν τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Μήλου, ή συνδέονται άμεσα με ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας και της διαβίωσης των πολιτών της Μήλου.

- Ενέργειες και πράξεις που υποστηρίζουν αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας (εξαιρούνται της υποψηφιότητας και της επιλογής οι έχοντες συγγενικές σχέσεις με αυτούς).

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ –ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ»

- Συμμετοχή στην αντιμετώπιση θεομηνιών, φυσικών καταστροφών κ.λπ. από μη υπόχρεους

-  Πράξεις αλτρουϊσμού

- Ενέργειες, δράσεις και έργα για την προστασία του περιβάλλοντος από μη υπόχρεους.                       

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

- Ενέργειες και πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό να διασώσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και τα ήθη και έθιμα της Μήλου.

- Ενέργειες και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πολιτιστική και πνευματική πρόοδο  των κατοίκων του νησιού.

- Έκδοση βιβλίων που έχουν σχέση με την ιστορία, τα ήθη και έθιμα και τους κατοίκους του νησιού.

Για τους σκοπούς του βραβείου, δεν θεωρείται πράξη κοινωνικής, πολιτιστικής και εθελοντικής προσφοράς, η οποιαδήποτε δωρεά (σε είδος ή χρήμα) που γίνεται ή έγινε σε συλλόγους, ιδρύματα και σε μεμονωμένα άτομα.         

Επίσης δεν συνιστούν ενέργειες κοινωνικής, πολιτιστικής και εθελοντικής προσφοράς, οι ενέργειες ατόμων, οι οποίες είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την υποχρέωσή τους που προέρχεται από τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης στην οποία υπηρετούν ή εργάζονται (ενδεικτικά αναφέρονται: οι γιατροί, οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι υπηρετούντες σε σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις, κ.λπ., κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους).

Οι ενέργειες που λαμβάνει υπόψη η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων μπορεί να αφορούν συγκεκριμένη πράξη που έλαβε χώρα στην υπό κρίση περίοδο ή σε συστηματική δραστηριότητα επί σειρά ετών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Υποψήφιοι για το βραβείο είναι :

Α) Οι μόνιμοι κάτοικοι-δημότες Μήλου με μόνιμη διαμονή στο νησί τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια.

Β) Όλοι οι εργαζόμενοι της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στις εγκαταστάσεις της Μήλου.

Γ) Βραβευθέντες προηγούμενων ετών, εφ ‘όσον έχουν περάσει τρία χρόνια από την τελευταία τους βράβευση.

Η υποψηφιότητα για το Βραβείο αφορά :

α) Συγκεκριμένες πράξεις κατά την περίοδο αξιολόγησης, όπως αυτή ορίζεται στη συνέχεια. Δεν αξιολογούνται μεμονωμένες πράξεις που έγιναν σε προγενέστερη από αυτήν περίοδο, ή έργα/ενέργειες που δεν έγιναν γνωστά πριν την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

β) Δράσεις που άρχισαν παλαιότερα, και ενδεχομένως συνεχίζονται μέχρι τώρα, και γίνονται γνωστές με προτάσεις που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

Προτεραιότητα για την επιλογή της πράξης που θα αξιολογηθεί για βράβευση έχει η τελευταία χρονική περίοδος που έλαβε χώρα η δράση και σε δεύτερη επιλογή, η προγενέστερη περίοδος.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει τους υποψήφιους και δίδει προτεραιότητα σε πράξεις της υπό κρίση περιόδου.

H υποψηφιότητα για το βραβείο, δεν μπορεί να αφορά συλλογικούς φορείς, αλλά μπορεί να δοθεί από κοινού σε περισσότερα άτομα, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Το βραβείο θα απονέμεται στον βραβευόμενο /η, σε ειδική τελετή και σε χώρο που θα αποφασίζεται κάθε φορά.

Στην τελετή της απονομής, θα ανακοινώνεται ο κατάλογος προσώπων ή φορέων που υπέβαλαν πρόταση, χωρίς όμως να  αναφέρεται το όνομα του προταθέντος από τον καθένα.

ΤΡΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ

Η  πληροφόρηση για  δράσεις των κατοίκων της Μήλου ή και εργαζομένων στην IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία που μπορούν να στοιχειοθετήσουν υποψηφιότητα για το βραβείο, θα γίνεται από τα  στοιχεία που θα συλλέγονται κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά, από:

- τον Δήμο Μήλου

- τον Δήμο Κιμώλου (ειδικά και αποκλειστικά για τους εργαζόμενους της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)

- τον τοπικό Τύπο Μήλου και Κιμώλου

- το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου

- τις Δημόσιες Υπηρεσίες

- τα Ιδρύματα που λειτουργούν στη Μήλο και στην Κίμωλο (τα της Κιμώλου ειδικά και αποκλειστικά για τους εργαζόμενους της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)

- το Υπολιμεναρχείο Μήλου

- το Δασονομείο Μήλου

- το Κέντρο Υγείας Μήλου

- Πολιτιστικούς και Κοινωνικούς Συλλόγους Μήλου και Κιμώλου

- τις προφορικές καταθέσεις και αναφορές πολιτών, οι οποίες όμως πρέπει να μπορούν να τεκμηριωθούν

- οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη και νόμιμη πηγή που μπορεί να αξιοποιηθεί.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η απόφαση για την απονομή του βραβείου θα λαμβάνεται από εννεαμελή επιτροπή κατά την ελεύθερη αυτής κρίση και με γνώμονα την προτεραιότητα που δίνει η τοπική κοινωνία τη δεδομένη στιγμή στις κοινωνικές, πολιτιστικές και εθελοντικές ενέργειες που έχουν λάβει χώρα και έχουν τεθεί υπόψη της.

Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται:

  • Ο Δήμαρχος Μήλου (Πρόεδρος)
  • Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Μήλου
  • Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Μήλου
  • Ο Πρόεδρος του ΠΟ.Σ.ΠΟ.Μ.
  • O Διευθυντής Λειτουργιών Μήλου της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  • Ο Διευθυντής Μεταλλειοκτησίας της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  • Εκπρόσωπος της οικογένειας Α. Αντωνιάδου (1 άτομο)
  • O Πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επαρχίας Μήλου (1 άτομο)
  • Ο Υπεύθυνος Τοπικών Σχέσεων Μήλου της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σε περίπτωση κωλύματος των μελών της επιτροπής (πλην του Προέδρου), μπορεί να ορισθεί και παρευρεθεί αντικαταστάτης τους, ο οποίος θα ορίζεται με απόφαση του οργάνου που εκπροσωπεί.

Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 7/9.

H απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν λαμβάνεται μόνο με αριθμητικά κριτήρια, π.χ. ποια υποψηφιότητα είχε τις περισσότερες προτάσεις, αλλά λαμβανομένων υπόψη και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών που μπορεί να έχει κάποια υποψηφιότητα.

Σε περίπτωση κωλύματος μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης, λόγω σύγκρουσης προσωπικών συμφερόντων, γίνεται αντικατάστασή του μόνο για τη συγκεκριμένη περίοδο, με απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής  Αξιολόγησης. 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Αιτιολογημένες προτάσεις μπορούν να υποβληθούν με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου και από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Μήλου και στη Διεύθυνση Λειτουργιών της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στα Βούδια Μήλου. Η πρόταση  αποστέλλεται σε κλειστούς φακέλους με την ένδειξη «Για το Βραβείο Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς  Αναστασία Αντωνιάδου».

Η Διεύθυνση Λειτουργιών Μήλου συγκεντρώνει και προωθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης όποια σχετική πρόταση έχει κατατεθεί στα γραφεία της και στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Μήλου.

Επίσης η Διεύθυνση Λειτουργιών Μήλου της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να συγκεντρώνει όλο το χρόνο πληροφορίες για τις ενέργειες και τα  γεγονότα, να τα καταγράφει και να τα προωθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η Διεύθυνση Λειτουργιών Μήλου για τη συγκέντρωση των στοιχείων αυτών θα στέλνει τα σχετικά έντυπα και θα ζητά πληροφορίες-προτάσεις ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά από:.

- τον Αρχιερατικό Επίτροπο Μήλου

- τον πρόεδρο της Πολιτιστικής  Επιτροπής του Δήμου Μήλου

- τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Μήλου

- τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου

- τον Λιμενάρχη Μήλου

- τον προϊστάμενο του Δασονομείου Μήλου

- τον Πρόεδρο της Ε.Β.Ε.Ε.Μ.

- τους Προϊσταμένους Δημοσίων Υπηρεσιών, Προέδρους Ιδρυμάτων, Πολιτιστικών, Κοινωνικών και Επαγγελματικών Συλλόγων

- Δημοσιογράφους του τοπικού Τύπου της Μήλου και Κιμώλου

- οποιονδήποτε τρίτο που κρίνει ότι μπορεί να συμβάλει θετικά στην επιλογή μιας αξιόλογης δράσης.

Αποκλείεται η υποβολή αυτοπρότασης από οποιονδήποτε.

Αποκλείεται η υποβολή πρότασης υποψηφιότητας από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ως πρόσωπα.

Επίσης, για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της επιλογής, αποκλείεται η υποβολή προτάσεων από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ειδικά για τους φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Αξιολόγησης, τυχούσα πρόταση υποψηφιότητας, θα πρέπει να προέρχεται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που εκπροσωπούν.

Ο κάθε εκλέκτορας, μπορεί να καταθέσει μία μόνο πρόταση. Σε περίπτωση που κατατεθούν περισσότερες προτάσεις από έναν εκλέκτορα τότε θα λαμβάνεται υπόψη (κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης) μόνο μία εξ αυτών, με προτεραιότητα σε  αυτή που έχει την παλαιότερη ημερομηνία υποβολής. 

Η συγκέντρωση και η κατάθεση των φακέλων υποψηφιοτήτων θα γίνει για τη φετινή περίοδο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2020 και θα βασίζεται σε γεγονότα που συνέβησαν από 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Με ευθύνη της Διεύθυνσης Λειτουργιών Μήλου θα καταρτισθεί στη συνέχεια ο κατάλογος των φακέλων που θα ανοιχθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης στην ειδική συνεδρίασή της.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η διακεκριμένη κοινωνική και πολιτιστική προσφορά αναφέρεται σε κάτι πρωτοποριακό και σημαντικό για την κοινωνία και τον πολιτισμό, το οποίο είχε μεγάλη απήχηση και πραγματικά βοήθησε ή/και θα βοηθά την κοινωνία να βελτιώνεται.

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»

Αναφέρεται σε πράξεις και ενέργειες ατόμων που έγιναν μετά ή κατά τη διάρκεια κάποιας θεομηνίας ή φυσικής καταστροφής, όπως σεισμός, πυρκαϊά κ.ά.

«ΑΛΤΡΟΥΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»

Αλτρουιστική πράξη είναι η εθελοντική ενέργεια ατόμου, η οποία εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του ίδιου ή την περιουσία του, για το καλό των άλλων.

«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Πράξεις και έργα για την προστασία του περιβάλλοντος θεωρούνται οι αναλογικά υπέρμετρες προσπάθειες κάποιου ατόμου για την καθαριότητα του περιβάλλοντος, την προστασία του από μολύνσεις, για την προστασία ζώων και φυτών που απειλούνται, για τη βελτίωση του περιβάλλοντος με νέους τρόπους και ενέργειες (π.χ. αποκατάσταση προβληματικών περιοχών, οργάνωση και λειτουργία ανακύκλωσης χαρτιών, γυαλιών και αλουμινίου, εθελοντική προσφορά φυτεύσεων σε κοινόχρηστους χώρους κ.λπ.).

Σημ. Φωτογραφία αρχείου από παλιότερη εκδήλωση