"Μηλέικα Νέα"

Ο Διοικητής Της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α ΄).

2.Τις διατάξεις του Ν.3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25 Α΄).

3.Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 και του άρθρου 16 του Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115 Α΄).

4.Το υπ’ αριθμ.Γ1α/Γ.Π.οικ.32565/25-4-2018 με θέμα: «Εφαρμογή άρθρων 16 και 17 του ν.4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115/τ. Α΄).

5.Την υπ’ αριθμ.Γ1α/Γ.Π.οικ.44965/11-6-2019 Απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «2η Τροποποίηση της υπ’ αρ.Γ3Α/Γ.Π.οικ.4778/21-1-2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου» (ΑΔΑ: ΩΝ7Ω465ΦΥΟ-8Ψ2), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: ΨΗΙΔ465ΦΥΟ-Λ1Γ).

6.Την υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ 55520/10-10-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ 63214/11-11-2019 Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

7.Το σχετικό έγγραφο του Δήμου Μήλου.

8.Την αξιολόγηση των υπηρεσιακών αναγκών και την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, με κριτήριο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μήλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την συγκρότηση της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) Μήλου, ως ακολούθως:

1.Μακρή Κωνσταντίνο, Ξενοδόχο, ως Πρόεδρο.

2.Βάλλα Ευμορφία, Υπεύθυνη για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κ.Υ. Μήλου με αναπληρώτρια την Μπάρτζου Θεοδώρα.

3.Μαρτάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο εκπρόσωπο του Δήμου Μήλου με αναπληρωτή τον Μωραΐτη Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο.

Η θητεία της ανωτέρω Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται τριετής.