"Μηλέικα Νέα"

epal-milou

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μήλου ανακοινώνει την αντικατάσταση μίας (1) θέσεως καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τον καθαρισμό του Επαγγελματικού Λυκείου Μήλου, το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2018- 2019 (έως 30.06.2019) με δυνατότητα παράτασης.

Προσόντα

Φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων για την εργασία αυτή και ανάλογη εμπειρία στο αντικείμενο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

*Αίτηση

*Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

*Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2017

*Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

*Κάρτα ανεργίας και βεβαίωση χρόνου ανεργίας (εφόσον υπάρχει)

*Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από το Διευθυντή του Σχολείου (εφόσον υπάρχει)

*Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και εντοπιότητας

*Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:

--- ότι έχει τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης εργασίας

--- ότι δεν έχει καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

--- ότι υποβάλλει μοναδική αίτηση στο συγκεκριμένο Σχολείο και δεν υπέβαλλε αίτηση σε άλλο σχολείο του Δήμου Μήλου

*Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ( όταν πρόκειται για αλλοδαπό)

*Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής σε ισχύ (όταν πρόκειται για αλλοδαπό)

Κατάθεση Αιτήσεων από 4 Φεβρουαρίου 2019 έως και Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 στο ΄΄Γηροκομείο Μήλου΄΄ κατά τις εργάσιμες ώρες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΤΣΕΡΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ