"Μηλέικα Νέα"

Η Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία μετά την αρχική της εξαγγελία της 27 Ιανουαρίου 2003, προκηρύσσει και για το σχολικό έτος 2019-2020 μία υποτροφία, για να τιμήσει τη μνήμη της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, μίας γυναίκας υπόδειγμα μητέρας, επαγγελματία και επιστήμονα.

Με την υποτροφία αυτή επιβραβεύονται οι προσπάθειες και το ήθος μίας φοιτήτριας από τις αποφοίτους των Λυκείων Μήλου (Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.) και του Γενικού Λυκείου Κιμώλου που  πέτυχαν στα Α.Ε.Ι. της χώρας  με εισαγωγικές εξετάσεις.

Στην επιλογή για την απονομή, προτεραιότητα έχουν κατά σειρά οι επιτυχούσες στις:

1) Σχολές Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (απόλυτη επιλογή με προτεραιότητα τη Σχολή Χημικών Μηχανικών και επόμενη τη Σχολή Μεταλλειολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.)

2) Πολυτεχνικές Σχολές (πενταετούς φοίτησης πλην των δύο ανωτέρω)

3) Ανώτατες Σχολές Τεχνολογικής κατεύθυνσης (π.χ. Σχολές Η/Υ, Γεωλογίας, Χημικών, Γεωπονίας, Επικοινωνιών κ.λπ.)

4) Ανώτατες  Οικονομικές Σχολές και Σχολές Διοίκησης

5) Λοιπές Ανώτατες  Σχολές Θετικής κατεύθυνσης (π.χ. Μαθηματικές Σχολές, Σχολή Στατιστικής, Σχολή Φυσικής και παρεμφερείς σχολές).

6) Λοιπές Ανώτατες Σχολές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Η «Υποτροφία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη της υποτρόφου για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων δαπανών διαβίωσης που δημιουργούνται από τις σπουδές μακριά από τα νησιά Μήλου-Κιμώλου και  συνίσταται σε:

Α.  Χρηματικό ποσό 4.000 (τεσσάρων χιλιάδων) ευρώ ετησίως. Το συνολικό ποσό για όλα τα έτη  σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί τις 20.000ευρώ .

Ειδικά για σχολές τετραετούς  φοίτησης το μέγιστο ποσό περιορίζεται στις 16.000ευρώ.

Β. Τιμητικό δίπλωμα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιες για την «Υποτροφία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) να έχουν επιτύχει με εισαγωγικές εξετάσεις σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας

2) να είναι απόφοιτες του Γενικού Λυκείου Μήλου ή Κιμώλου ή του ΕΠΑ.Λ. Μήλου

3) να είναι ηλικίας έως 20 ετών

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:

Α. Όσες  κατά την ημέρα της αναγγελίας της υποτροφίας ήταν ήδη φοιτήτριες.

Β. Οι επιτυχούσες πριν από την αναγγελία ισχύος αυτής της υποτροφίας που αφορά  στο σχολικό έτος 2019-2020.

Γ.  Όσες  έχουν εισαχθεί σε Α.Ε.Ι., έστω και με εξετάσεις, από άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα (π.χ. άλλα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) ή έχουν εισαχθεί με μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο από σχολές του εξωτερικού σε σχολές της Ελλάδας.

Δ. Όσες  έχουν εισαχθεί σε Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές, οι οποίες από τη φύση τους  καλύπτουν το οικονομικό αντικείμενο της υποτροφίας.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ  ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Με την αίτηση - δήλωση της υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας και κατάλογος υποβαλλομένων εγγράφων
  2. Θεωρημένο αντίγραφο Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου Μήλου ή Κιμώλου ή ΕΠΑ.Λ. Μήλου
  3. Πιστοποιητικό εγγραφής  και φοίτησης  σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας
  4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
  5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  6. Έγγραφο από το Γενικό Λύκειο Μήλου ή Κιμώλου ή ΕΠΑ.Λ. Μήλου, στο οποίο θα αναφέρεται ο εισαγωγικός βαθμός στο Α.Ε.Ι.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2019 στη Διεύθυνση της IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία στα Βούδια της Μήλου, σε κλειστούς φακέλους με την ένδειξη για την «Υποτροφία εις μνήμην Αναστασίας Αντωνιάδου».

Σε περίπτωση που ο υποβληθείς φάκελος υποψηφιότητας δεν είναι πλήρης, είναι στην κρίση της  Επιτροπής Αξιολόγησης να ζητήσει ή όχι τα δικαιολογητικά  που λείπουν ή να απορρίψει την αίτηση.

Σημειώνεται ότι κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης μπορεί να απαιτηθεί και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων .

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το ποσό των 4.000 (τεσσάρων χιλιάδων) ευρώ θα καταβάλλεται στην υπότροφο  στο 1ο, 3ο, 5ο, 7ο και 9ο εξάμηνο των σπουδών της.

Για την είσπραξη του ετήσιου ποσού η υπότροφος πρέπει να προσκομίζει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της οικείας σχολής για την εγγραφή στο σχετικό εξάμηνο και βεβαίωση περί ολοκλήρωσης των ελαχίστων προαπαιτούμενων μαθημάτων για τη συνέχιση των σπουδών της.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παίρνει υποτροφία από  άλλο ΄Ιδρυμα ή Φορέα.

γ) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, αν ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Σε περίπτωσης μη προσκόμισης όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο έτος δεν καταβάλεται και διακόπτεται οριστικά η υποτροφία.

δ) Σε περίπτωση μετεγγραφής της υποτρόφου σε άλλη σχολή, πριν την ολοκλήρωση των σπουδών της στην αρχική σχολή, η συνέχιση ή όχι της χορήγησης της υποτροφίας θα κρίνεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Αξιολόγησης στη συνεδρίαση που θα γίνει για την αξιολόγηση των νέων αιτήσεων.

Στην περίπτωση συνέχισης της χορήγησης παραμένουν σε ισχύ τα όρια του ποσού των 20.000,00 ευρώ ή των 16.000,00 ευρώ αντιστοίχως.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η απόφαση απονομής της υποτροφίας λαμβάνεται από πενταμελή επιτροπή η οποία  απαρτίζεται από:

*Τον Δήμαρχο Μήλου, ο οποίος  προεδρεύει

*Τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Μήλου

*Έναν  εκπρόσωπο  της οικογένειας της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

*Τον Γενικό Διευθυντή Bentonite & Perlite Intermediates της ΙΜΕRYS Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία

*Τον Διευθυντή Λειτουργιών Μήλου της IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία   

Σε περίπτωση κωλύματος μέλους της επιτροπής αξιολόγησης λόγω σύγκρουσης προσωπικών συμφερόντων γίνεται αντικατάστασή του μόνον για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνει την απόφασή της με αντικειμενικά κριτήρια που βασίζονται:

στην προτεραιότητα των σχολών Α.Ε.Ι., όπως αυτή έχει ήδη καθοριστεί

στην επίδοση των υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις, όπως αυτή εκφράζεται με τις προσπάθειες εισαγωγής, την βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων κ.λπ.

στη σχολική επίδοση των υποψηφίων, όπως αυτή εκφράζεται από τον βαθμό του απολυτηρίου και τον εισαγωγικό βαθμό.

στο ήθος και την προσωπικότητα των υποψηφίων

Για την τελική κρίση μπορούν να συνεκτιμώνται επίσης όποια άλλα στοιχεία κρίνει σκόπιμο η Επιτροπη Αξιολόγησης για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Λαμβάνεται υπόψη το ακόλουθο σύστημα μοριοδότησης των κυριοτέρων παραγόντων επίδοσης των υποψηφίων.

Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ

- ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΩΝ (Ε.Μ.Π)             (απόλυτη επιλογή)

- ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ                                         ΒΑΘΜΟΙ           31

- ΛΟΙΠΕΣ  ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.      ΒΑΘΜΟΙ           27

- ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ          ΒΑΘΜΟΙ           25

- ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ        ΒΑΘΜΟΙ           24

- ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ                                                 ΒΑΘΜΟΙ           23

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ                                         ΒΑΘΜΟΙ           5

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ  ΦΟΡΑ                                       ΒΑΘΜΟΙ           4   

Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων με τα προηγούμενα κριτήρια, η έχουσα τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου πριμοδοτείται με έναν επιπλέον βαθμό αξιολόγησης.

Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων με τα προηγούμενα κριτήρια, η έχουσα τον μεγαλύτερο βαθμό εισαγωγικών εξετάσεων πριμοδοτείται με έναν επιπλέον  βαθμό αξιολόγησης.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Τα όποια κριτήρια αξιολόγησης, μπορούν να τροποποιηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου κάθε έτους και γνωστοποιούνται με την εξαγγελία της νέας υποτροφίας.

Η υποψήφια που έχει πετύχει την εισαγωγή της στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων–Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. δικαιούται την υποτροφία  χωρίς να εξαρτάται η απονομή από τη σχετική αξιολόγηση της σχολής.

Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες επιτυχούσες στις Σχολές αυτές τότε η επιτροπή, προκειμένου να αποφασίσει για το ποιά υποψήφια δικαιούται την υποτροφία θα κάνει διαδοχικά χρήση των ανωτέρω κριτηρίων δηλ. των κριτηρίων που αναφέρονται στις παραγράφους  Α., Β., Γ., Δ.