"Μηλέικα Νέα"

ypotrofies

Η ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΛΟΥ προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2016-2017 πέντε συνολικά (5) υποτροφίες για τους απόφοιτους του Λυκείου Μήλου και του ΕΠΑΛ. ΜΉΛΟΥ που οι οικογένειες τους είναι μόνιμοι κάτοικοι Μήλου, πουέχουν πετύχει την εισαγωγή τους σε σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων σχολών οι σπουδές και οι επαγγελματικές ειδικότητες, ενδιαφέρουν κατά κύριο λόγο άμεσα τις εταιρείες που αποτελούν την Ε.Β.Ε.Ε.Μ και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας των(δηλ.γεννήθηκαν μετά από την 1.1.1992) .

Οι υποτροφίες αυτες συνίστανται από:

Α) Χρηματικό ποσό των 1.500,00 ευρώ

Β) Την δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης των υποτρόφων για ένα μήνα ,τον δεύτερο χρόνο της φοίτησης δηλ. το καλοκαίρι του 2018 , στις εγκαταστάσεις των μελών της Ε.Β.Ε.Ε.Μ στην ΜΗΛΟ (με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση).

Γ) Ενα φορητό υπολογιστή,στον/στην φοιτητή/τρια –σπουδαστή/στρια που θα συγκεντρώσει κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται κατωτέρω τους περισσότερους βαθμούς αξιολόγησης.

Με τις υποτροφίες αυτές η ΕΝΩΣΗ μας αποσκοπεί στην επιβράβευση των μαθητών των σχολείων του νησιού, οι οποίοι μόχθησαν και κατάφεραν με εξετάσεις να εισαχθούν και να φοιτήσουν στο α΄ έτος σχολής της Τριτοβάθμιας εκπαιδεύσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, που οι σπουδές της σχολής, ενδιαφέρουν άμεσα και κατά προτεραιότητα τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις της Ελλάδος.

Επίσης με το τρόπο αυτό, εκτός της οικονομικής ενίσχυσης ,δίδεται η ευκαιρία στούς υποτρόφους να έχουν την πρώτη τους επαφή με το εργασιακό περιβάλλον, πράγμα εξαιρετικά χρήσιμο για την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Η αξιολόγησης των αιτήσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που θα παρατεθούν στην συνέχεια, γίνεται από επταμελή επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον Λυκειάρχη Μήλου, τον Γυμνασιάρχη Μήλου, τον Δ/ντη του ΕΠΑ.Λ. Μήλου έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Μήλου, έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του ΕΠΑ.Λ Μήλου καθώς και δύο εκπροσώπους Εταιρειών -μέλη της Ένωσης.

Προτεραιότητα έχουν κατά σειρά οι επιτυχόντες και φοιτούντες στις :

1) Σχολή Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Ε.Μ.Π και Σχολές Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδος και φοιτούντες στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης

2) Λοιπές Πολυτεχνικές Σχολές της Χώρας.

3) Γεωλογικές και παρεμφερείς σχολές

4)ΑΤΕΙ Μεταλλειολόγων Μηχανικών και Χημικοί Πανεπιστημίου.

5)ΑΤΕΙ Τεχνολόγων Μηχανολόγων ,Ηλεκτρολόγων ,Ηλεκτρονικών Μηχανικών

6)Λοιπές Ανώτατες σχολές Τεχνολογικής κατεύθυνσης και ΑΤΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης.

7)Οικονομικές και Διοικητικές Σχολές

8)Νομικές Σχολές

9)Ιατρικές Σχολές

10) Λοιπές Σχολές Ανώτατης παιδείας

11)Υπόλοιπες Κρατικές Σχολές Ανώτερης παιδείας

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι υποτροφίες είναι ετήσιες. Στο επόμενο από την εισαγωγή τους έτος, οι ήδη υπότροφοι αλλά και οι ήδη φοιτητές, μπορούν να επανυποβάλλουν αίτηση και να τύχουν υποτροφίας, εφ’ όσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των υποτρόφων από τους νεοεισαχθέντες.

Επί πλέον και για τα επόμενα δύο χρόνια ο/η πρώτος μαθητής της Γ Λυκείου Μήλου, εφ όσον δεν δικαιωθεί οποιασδήποτε υποτροφίας   θα πάρει σαν βοήθημα το ½ της κανονικής υποτροφίας ( αφορά μόνο την οικονομική παροχή).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων για το βοήθημα αυτό δηλ. έχουν το ίδιο βαθμό απολυτηρίου θα έχει προτεραιότητα ο έχων τον μεγαλύτερο βαθμό

Στο απολυτήριο της Β τάξης Λυκείου.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος είναι τα εξής:

1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Βεβαίωση από την Αρμόδια Αρχή για τον τόπο κατοικίας των γονέων καθώς και του ίδιου.

3. Βεβαίωση εγγραφής από την Γραμματεία της Σχολής για το τρέχον εξάμηνο.

4. Απολυτήριο Λυκείου (σε επικυρωμένο αντίγραφο).

5. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν τυγχάνει υπότροφος άλλου Τοπικού ιδρύματος ή φορέα η εταιρείας.

6. Βεβαίωση εργασίας γονέων σε εταιρεία - μέλος της Ε.Β.Ε.Ε.Μ

7.Σχετικό έγγραφο από την Σχολή( π.χ. πρόγραμμα μαθημάτων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι η Σχολή είναι τετραετούς η πενταετούς φοίτησης.

Θεωρείται ιδιαίτερο προσόν από την επιτροπή αν ένας από τους γονείς εργάζεται ή έχει εργασθεί στο παρελθόν σε μία από τις εταιρείες - μέλη της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. και θα παίρνει ανάλογους βαθμούς στην αξιολόγηση.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μέχρι 31-12-16 στα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ . Τα ονόματα των υποτρόφων θα ανακοινωθούν μέχρι την 15-6-2017 στον Τοπικό Τύπο και στο Δήμο Μήλου.

Τα χρηματικά ποσά των υποτροφιών θα καταβληθούν μέχρι στα μέσα Ιουνίου   2017 από τα γραφεία της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. η με κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων φοιτητών ,ενώ η πρακτική εκπαίδευση των υποτρόφων, θα γίνει κατόπιν σχετικής αίτησης των,η οποία θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι 31-05-18 στα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ δεν υποχρεούνται να απασχολήσουν τους ανωτέρω υποτρόφους.

Τα κριτήρια επιλογής μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την γραμματεία της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. τηλ. 22870.41278 η 22870.23854.

Από την Ε.Β.Ε.Ε.Μ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Προκειμένου η επιλογή των δικαιούχων στο βοήθημα (υποτροφία) του έτους 2016- 2017 να γίνει με αντικειμενικότερο τρόπο, ισχύουν τα κάτωθι βαθμολογικά κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων.

Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Α΄ΕΤΟΣ                        ΒΑΘΜΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ       ΦΟΡΑ                                              5

           “         “     “     ΔΕΥΤΕΡΗ     “                                                   4

           “         “     “     ΤΡΙΤΗ             “                                                   3

           “         “     “     ΤΕΤΑΡΤΗ       “                                                     2

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Πατέρας ή Μητέρα που μισθοδοτείται από Εταιρεία μέλος της ΕΒΕΕΜ                                8

Πατέρας ή Μητέρα που μισθοδοτήθηκαν στο παρελθόν σε Εταιρεία μέλος της ΕΒΕΕΜ        3

Πατέρας ή Μητέρα που συνταξιοδοτήθησαν από εταιρία μέλος της Ε.Β.Ε.Ε.Μ                       5

Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 υποψηφίων η περισσότερων υποψηφίων ο έχων το μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου της Γ τάξης Λυκείου πριμοδοτείται με + 1 (ένα) βαθμό. Εάν υπάρχει ισοβαθμία των υποψηφίων και σ αυτό το κριτήριο τότε πριμοδοτείται, με + 1 (ένα) βαθμό ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό στο απολυτήριο της Β΄ Λυκείου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σ αυτή τη περίπτωση τότε θα λαμβάνεται υπ όψιν η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων.

Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι σχολές πενταετούς φοίτησης πριμοδοτούνται επί πλέον της βαθμολογίας της σχολής ( πίνακας Ε) και με επί πλέον 5 μόρια.

Ε. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ

1)ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Ε.Μ.Π.                  49

ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΑΝΙΚΏΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

2)ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ                                                         40

3)ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΣΧΟΛΕΣ                                          31

4)ΑΤΕΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΛ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ             29               5)ΑΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.ΗΛΕΚΤΡ.ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΜΗΧ.                       27                                     6)ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΧΝ.ΚΑΤΕΥΘ. ΚΑΙ ΑΤΕΙ                   26                                                                              

7)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ                                           25                                                          

8)ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ                                                                                    23

9)ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ                                                                                       20                          

10)ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                            18                   11) ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                           15

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1) Η ανωτέρω βαθμολογία, εάν παρατηρηθούν αδυναμίες αντικειμενικότητας, μπορεί να τροποποιηθεί μόνο κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου του επόμενου έτους και κατόπιν ενημέρωσης της επιτροπής επιλογής.

2) Επίσης δικαίωμα αίτησης έχουν και οι απόφοιτοι ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών, οι οποίοι με εξετάσεις εισήχθησαν σε άλλες ανώτατες σχολές, μόνο στο α΄έτος, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπερβεί το 25ον έτος της ηλικίας τους.

3) Σε περίπτωση που (κατά τα ανωτέρω) δεν καλυφθεί ο αριθμός των υποτρόφων προτεραιότητα για τις υπόλοιπες υποτροφίες έχουν :

     α) οι εισαχθέντες με εξετάσεις και από άλλη σχολή π.χ. από Τ.Ε.Ι. σε Α.Ε.Ι. έστω και σε διαφορετικό έτος από το πρώτο και που δεν έχουν πάρει άλλη φορά υποτροφία.

   β) σε δεύτερη προτεραιότητα παίρνουν υποτροφία οι εισαχθέντες από ΤΕΙ σε ΑΕΙ με εισαγωγικές εξετάσεις και οι οποίοι έχουν λάβει το 1/2 της υποτροφίας, ως σπουδαστές των ΤΕΙ. Αυτοί θα πάρουν το υπόλοιπο 1/2 ως φοιτητές ΑΕΙ.

   γ) σε τρίτη προτεραιότητα όσοι είναι ήδη φοιτητές ή σπουδαστές, έχουν υποβάλλει αιτήσεις και δεν έχουν πάρει άλλη φορά.(η επιλογή γίνεται με τα κριτήρια του πίνακα).

   δ) Σε τέταρτη προτεραιότητα όσοι φοιτητές ή σπουδαστές έχουν τύχει του βοηθήματος (υποτροφία) λιγότερες φορές. Σε περίπτωση ίδιων χορηγήσεων τότε η περίπτωση αντιμετωπίζεται από τα κριτήρια του πίνακα.

   Ε) Δεν θεωρείται εισαγωγή σε άλλη σχολή η μεταγραφή η ακόμη και η εγγραφή σπουδαστή η φοιτητή που γίνεται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις με κοινωνικά κ.λ. κριτήρια πχ ανάπηρος, παιδί πολύτεκνης οικογένειας, αθλητής. Δεν αποτελεί αρνητικό κριτήριο εάν η εισαγωγή σε σχολή   φοιτητή που έγινε με εισαγωγικές εξετάσεις έχει επιδοτηθεί και με μόρια που προέρχονται από κοινωνικά κριτήρια π.χ παιδί πολύτεκνης οικογένειας.  

4) Η επιχείρηση στην οποία θα απασχοληθεί καλοκαίρι και στα πλαίσια της προκήρυξης ο φοιτητής ή σπουδαστής που έτυχε αυτή της υποτροφίας καθορίζεται από την ΕΝΩΣΗ.

5)Εργαζόμενος γονέας σε εταιρία της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. θεωρείται εκείνος ο οποίος την ημέρα της αξιολόγησης των δικαιολογητικών από την επιτροπή ανήκει στην δύναμη της εταιρίας μέλους της ΕΝΩΣΗΣ.

6)Εργαζόμενος στο παρελθόν σε εταιρία της ΕΝΩΣΗΣ θεωρείται εκείνος ο οποίος εργάσθηκε συνεχόμενα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών σε Εταιρία μέλος της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. στα τελευταία 25 χρόνια. Ενώ συνταξιούχος θεωρείται εκείνος όπου ο εργοδότης από τον οποίο απεχώρησε για συνταξιοδοτηθεί είναι μέλος της ΕΒΕΕΜ και η τελευταία αυτή εργασιακή σχέση ήταν πάνω από 12 μήνες.