"Μηλέικα Νέα"

Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι (αιγών, προβάτων, χοιροειδών) της Π.Ε. Μήλου (των νήσων Μήλου, Κιμώλου, Σίφνου και Σερίφου) να προβούν στην ετήσια απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου από 1η Νοεμβρίου 2021, και να κοινοποιήσουν τα σχετικά στοιχεία έως 15 Δεκεμβρίου 2021

  1. είτε απευθείας στο Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Μήλου,
  2. είτε στην Ένωση στην οποία ανήκουν,
  3. είτε να προβούν σε ψηφιακή καταχώρηση στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr).

Η διενέργεια ετήσιας απογραφής αποτελεί υποχρέωση κάθε κατόχου αιγοπροβάτων και χοίρων της επικράτειας (σύμφωνα με τις παρ.2, αρθ.7 του Καν.21/2004, άρθ.8 της 263493/27.07.2004 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθ. 9 της 297286/2005 ΚΥΑ).

Επισημαίνεται επίσης ότι:

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω περιπτώσεων:

Κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, και δεν έχουν διακόψει με αίτησή τους τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.

Κτηνοτρόφοι οι οποίοι μέσα στο έτος έχουν καταθέσει και άλλη απογραφή η οποία όμως έγινε εκτός της επίσημης περιόδου. Οι κτηνοτρόφοι αυτοί πρέπει να απογράψουν ξανά το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσής τους μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται παραπάνω.

 Για τους αιγοπροβατοτρόφους η απογραφή και η κοινοποίηση διενεργείται το διάστημα 01 Νοεμβρίου έως και 15 Δεκεμβρίου και οι ψηφιακές λειτουργίες του Υπ.Α.Α.Τ. τίθενται σε λειτουργία από 1η Νοεμβρίου 2021.

 Για τους χοιροτρόφους η απογραφή και κοινοποίηση διενεργείται το διάστημα 01 έως και 31 Δεκεμβρίου και οι ψηφιακές λειτουργίες του ΥπΑ.Α.Τ. τίθενται σε λειτουργία από 1η Δεκεμβρίου 2021.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων, γίνεται:

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΥΠ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr), επιλέγοντας τις

«Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια από το μενού την σχετική ψηφιακή υπηρεσία.

Ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει ότι:

(α) Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του.

(β) Το μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής του).

(γ) Ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων ή χοίρων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

(δ) Όσοι επιλέξουν τις ψηφιακές υπηρεσίες για την υποβολή των απογραφικών στοιχείων δεν έχουν την υποχρέωση να προσέλθουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής.

Για κάθε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο της υπηρεσίας (2287361227).

Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

Εύη Ιωαννίδου