Μήλος

"Μηλέικα Νέα"

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η 866/86629/18-03-2020 Υπουργική Απόφαση "Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις" και "ΑΔΑ: 6ΛΠΦ4653ΠΓ-2ΝΨ" (ΦΕΚ 1422/Β/15-4-2020).

Για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου ΕΤΟΥΣ 2020, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr ? ψηφιακές υπηρεσίες ? Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωσημέχρι και 10 Μαΐου 2020

Για τη χορήγηση αδειών νέας φύτευσης από το έτος 2021 και μετά, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους της χορήγησης των εν λόγω αδειών, ΔΗΛΑΔΗ για τη χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης του έτους 2021 οι αιτήσεις θα κατατεθούν από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.

Ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει αγροτεμάχιο/α (ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα) έκτασης τουλάχιστον ίσης της έκτασης που αιτείται.

Η αιτούμενη, για άδεια νέας φύτευσης, έκταση δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια και  ως ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα στρέμμα.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν τα κριτήρια προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δε βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιοκτησίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 10 της με αριθ. 2454/235853/20-09-2019 (ΦΕΚ 3645/Β/01-10-2019) υπουργικής απόφασης:

α) Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας/ κυριότητας, ως εξής:

 1. Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγεγραμμένα,
 2. Συμβόλαιο Αποδοχής κληρονομιάς νομίμως μεταγεγραμμένο,

iii. Συμβόλαιο δωρεάς ακινήτων νομίμως μεταγεγραμμένο,

 1. Πράξη προσκύρωσης νομίμως μεταγεγραμμένη,
 2. Δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την κυριότητα,
 3. Κληρονομητήριο νομίμως μεταγεγραμμένο,

vii. Συμβόλαιο Γονικής Παροχής νομίμως μεταγεγραμμένο,

viii. Διαθήκη δημοσιευμένη με πιστοποιητικό μη αποποίησης,

 1. Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, του προηγούμενου οικονομικού έτους, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599 όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι ακριβή και αληθή.

β) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση δύναται να υποβάλει κάθε συνιδιοκτήτης για το μερίδιο που του αναλογεί με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των συνιδιοκτητών.

Όμοια, δύναται να υποβληθεί αίτηση από τον ένα συνιδιοκτήτη για το σύνολο της συνιδιόκτητης έκτασης, με ενοικίαση της υπόλοιπης έκτασης και με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

γ) Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να:

 1. αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή,
 2. αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κ.λπ.) και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης,

iii. έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης) που δε θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια]. Σε περίπτωση μίσθωσης και χρησιδανείου, ο ενοικιαστής ή ο χρήστης κατά περίπτωση, συνυποβάλλει έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για τη δραστηριότητα αυτή.

Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια φύτευσης η διάρκεια των ενοικιαστηρίων ορίζεται σε τουλάχιστον επτά (7) έτη. Παραστατικά κατοχής για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και το ανωτέρω χρονικό διάστημα των άνω των επτά (7) ετών.

Σε περιπτώσεις συμβολαίων άνω των εννέα (9) ετών υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο. Τα μισθωτήρια έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τον ν. 4172/2013. Μισθωτήρια που δε θεωρούνται από τη Δ.Ο.Υ. για συγκεκριμένους λόγους (μίσθωμα μικρότερο από ορισμένη αξία κ.λπ.), θα γίνονται δεκτά με την προϋπόθεση ότι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει ότι δεν θεωρεί ενοικιαστήρια για τους συγκεκριμένους αυτούς λόγους.

Στην περίπτωση που o αμπελοκαλλιεργητής επιθυμεί τη φύτευση αμπελώνα για ιδία κατανάλωση (παράγραφος 4, άρθρο 10 ΦΕΚ 3645/Β/01-10-2019), υποβάλλει στην υπηρεσία μας, αίτηση εγγραφής του τεμαχίου στο αμπελουργικό μητρώο και είτε με προσκόμιση συντεταγμένων του αγροτεμαχίου, είτε με υπόδειξη στο διαθέσιμο χαρτογραφικό υπόβαθρο, πραγματοποιείται η καταχώριση του στο αμπελουργικό μητρώο και στη συνέχεια χορηγείται "Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου" για έκταση μικρότερη ή ίση με ένα (1) στρέμμα, για τον χαρτογραφικό κωδικό που έχει αποδοθεί κατά την καταχώριση. Μετά τη φύτευση του αμπελώνα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος για την επιβεβαίωση της φύτευσής του.

Η φύτευση ή αναφύτευση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτάσεων των οποίων τα αμπελοοινικά προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η συνολική έκταση αμπελώνων που κατέχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν υπερβαίνει τα 0,1 εκτάρια (ha),

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν ασχολείται με την εμπορική παραγωγή οίνου ή την εμπορική παραγωγή άλλων αμπελοοινικών προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση τα αμπελοτεμάχια των οποίων τα αμπελοοινικά προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση, πρέπει να είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Επισημαίνεται ότι "Αμπελοτεμάχια που τα προϊόντα τους προορίζονται αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση και είναι φυτεμένα με οινοποιήσιμη ποικιλία εκριζώνονται στην περίπτωση που ο αμπελοκαλλιεργητής αυξάνει την αμπελουργική του εκμετάλλευση, πέρα του ενός στρέμματος με σκοπό την παραγωγή προϊόντων προς εμπορία" (παράγραφος 5, άρθρο 10 ΦΕΚ 3645/Β/01-10-2019).

--

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΗΛΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τριοβάσαλος Μήλου

Ταχ. Κώδικας: 84800

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναστασία Τσόπρα

ΤΗΛ.: 2287021520

FAX: 2287021201

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

sthrixte

Δημοφιλή

 • Μην χάσετε τις νέες μεγάλες προσφορές στο Alfa Market Μήλου από 15 μέχρι 21 Σεπτεμβρίου! +

  Στο Alfa Market Μήλου στον Τριοβάσαλο οι Προσφορές δεν σταματούν κάθε μέρα! Κάθε μέρα ενημερώνουμε την σελίδα με τις νέες Περισσότερα
 • Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες... +

  Ο φόβος της διασποράς επιβεβαιώθηκε… Και μερικές ημέρες πριν από το άνοιγμα των διεθνών αεροδρομίων καλό είναι να το σκεφτούμε Περισσότερα
 • Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες! +

  Δεκατρία (13) νέα κρούσματα καταγράφηκαν και ένας καταγεγραμμένος θάνατος είναι ο απολογισμός από την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας Περισσότερα
 • Νέα live web camera στη Μήλο από το λιμάνι του Αδάμαντα +

  Η Forecast Weather Greece ανακοινώνει ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την νέα κάμερα στο λιμάνι της Μήλου. «Είμαστε Περισσότερα
 • Νέος δήμαρχος Μήλου ο Μανώλης Μικέλης με σαρωτική νίκη! +

  Η Μήλος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και με ποσοστό 60,72%, να εμπιστευτεί ως νέο της δήμαρχο τον επικεφαλή του συνδυασμού Περισσότερα
 • Αυτοψία των «Μηλέικων Νέων» στην παραλία της Αχιβαδόλιμνης. (PHOTOS) +

  Μεγάλος ντόρος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία για αλλοίωση φυσικού τοπίου στην παραλία της Χιβαδόλιμνης στη Μήλο. Περισσότερα
 • Θανάτωσαν με φόλες δεκάδες γατάκια στην Κίμωλο – Σκληρές εικόνες +

  Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες και η είδηση από την γειτονική μας Κίμωλο με τις δεκάδες θανατώσεις από δηλητηρίαση Περισσότερα
 • Προσφυγή στο ΣτΕ από κάτοικο της Μήλου για την απαγόρευση κολύμβησης στη θάλασσα! +

  Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε κάτοικος της Μήλου που υποχρεώθηκε να διακόψει την καθημερινή κολύμβηση, λόγω σχετικής διαταγής του Λιμενικού Περισσότερα
 • Ξεκινάει η ακτοπλοϊκή σύνδεση Μήλου – Ρεθύμνου με το Olympus +

  Μια νέα γραμμή έρχεται να προστεθεί στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Μήλου, βάζοντας στο χάρτη το δρομολόγιο Πειραιά – Μήλου – Σαντορίνης – Ρεθύμνου. Περισσότερα
 • Αφιέρωμα – Τα καλύτερα της Μήλου: Μοναδικό Grill House & Catering στα Γλαρονήσια! (PHOTOS) +

  Τρυπητή, όμορφο χωριό της Mήλου, σας προσκαλεί να περιπλανηθείτε στα στενά της δρομάκια, ανάμεσα σε παραδοσιακά λευκά σπίτια και λουλουδιασμένες Περισσότερα
 • 1
 • 2