"Μηλέικα Νέα"

«Αξιότιμοι κκ πολίτες, δυνάμει του ΦΕΚ Β 5440/24-11-2021 το ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Μήλου την 16η-12-2021 καταργήθηκε και συστάθηκε το Υποκατάστημα Μήλου με έδρα την Μήλο, υπαγόμενο στο Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων. Στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Ειδικού ΆμισθουΥποθηκοφυλακείου.

Από την 17η-12-2021 ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Υποκαταστήματος ισχύουν νέοι τρόποι:

α. κατάθεσης εγγράφων-αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών μέσω των νέων εντύπων,

β. πληρωμής (POS-ταυτότητα οφειλής),

γ. παραλαβής πιστοποιητικών,

Πληρέστερη ενημέρωση  μπορείτε να έχετε είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σας τις ώρες 8.30-16.00 με την Γραμματεία του Υποκαταστήματος στο τφ 2287-0-23110, είτε μέσω της πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα του «Ελληνικού Κτηματολογίου» www.ktimatologio.gr - υπηρεσίες προς πολίτες και επαγγελματίες.

Μετά τιμής

Ο Προϊστάμενος του Υποκαταστήματος Μήλου

ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

Σχετικά άρθρα: