"Μηλέικα Νέα"

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 121802/ΓΔ4/15-09-2020 επείγουσα εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών του Γυμνασίου Μήλου να προσκομίσουν στο Σχολείο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που βεβαιώνουν ότι οι μαθητές/μαθήτριες εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου όπως αυτές ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780/τ.Β΄), μέχρι τη Δευτέρα 21-09-2020 και ώρα 10:00π.μ..

Στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας υπάρχει σύνδεσμος με την παραπάνω αναφερομένη Κ.Υ.Α..