"Μηλέικα Νέα"

Δύο ακόμη έργα συντήρησης, ασφάλειας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών Θήρας και Μήλου, προκηρύσσονται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου,  η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου  «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στο Δ.Δ. Βόθωνα και εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της ν. Θήρας».

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών αποσφράγισης, ορίζεται η 22-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης μήκους 24μ. στην επαρχιακή οδό στο Δ.Δ. Βόθωνα και στην κατασκευή ή επισκευή κατά περίπτωση στηθαίων ασφαλείας σε διάφορα τμήματα της επαρχιακής οδού. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης επούλωση λάκκων σε διάφορα τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου του νησιού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Παράλληλα, η διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την εκτέλεση του έργου «Προσωρινά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη θέση ‘’Δεκατέσσερις Μάρτυρες’’ της Ε.Ο. Αδάμαντα - Αγ. Ιωάννης ν. Μήλου».

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 15-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16-9-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 20 ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Φορέας κατασκευής των έργων είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. Χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αγαπητοί αναγνώστες μας στηρίξτε τα «Μηλέικα Νέα»!