"Μηλέικα Νέα"

ydreysh-apoxeteysh

Την Απόρριψη της Πράξης «Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης Δήμου Μήλου» με Κωδικό ΟΠΣ 5028240 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» λόγω ελλείψεων στις Μελέτες αποφάσισε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η οποία και υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ.Χατζημάρκο.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006»,

Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) και ειδικότερα το άρθρο 9, παρ. 1.Α.1(ε) και 1.Β.1(α) και το άρθρο 20, παρ. 4, Την με αριθμό (2014)10179/18.12.2014 Απόφαση, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Την με αριθ. 32666/ΕΥΘΥ 324/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015) Υπουργική Απόφαση, με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,

Τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την από 21.10.2016 Απόφαση της Επιτροπής

Την με αρ. πρωτ. 3722/04.12.2017 (Κωδ. ΝΑΙΓ60) πρόσκληση προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο»,

Την με αρ. πρωτ. 1409/14.03.2018 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ 723/14.03.2018) αίτηση χρηματοδότησης του δικαιούχου «Δήμου Μήλου» προς την ΕΥΔ για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο»,

Την με αρ. πρωτ. 2356/23.07.2018 εισήγηση απόρριψης πράξης του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Νότιο Αιγαίο».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης Δήμου Μήλου» με κωδικό ΟΠΣ 5028240 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.301.724,14 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 3728/04.12.2017 Πρόσκλησης «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος».

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 723/12.07.2018 εγγράφου της ΕΥΔ, υποβλήθηκαν από τον δικαιούχο τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν και παραμένουν οι ελλείψεις στα εξής:

α. Ελλείψεις στις Μελέτες Υποέργων 1 & 2:

> Τοπογραφική αποτύπωση

> Πλήρης Οριστική Μελέτη

> Στατική Μελέτη

> Η/Μ μελέτη & Ενεργητική Πυροπροστασία

> Πλήρης σειρά σχεδίων μελετών

> Χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου

> Πλήρη Τεύχη Δημοπράτησης, αρμοδίως υπογεγραμμένα και θεωρημένα

β. Ελλείψεις στις Εγκρίσεις Υποέργων 1 & 2:

> Τεκμηρίωση κυριότητας γης

γ. Η παρούσα πρόταση αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης. Σύμφωνα με το απαντητικό έγγραφο του δικαιούχου με αρ. πρωτ. 4486/19.07.2018 δεν υφίσταται εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στους συγκεκριμένους οικισμούς της πρότασης και δεν έχει εκπονηθεί μελέτη για την κατασκευή του, γεγονός που καθιστά το έργο μη λειτουργικό με σημαντικές ελλείψεις.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Κωδικός ΟΠΣ: 5028240 (Κωδ. Απόφασης:5180) Σελίδα 2

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΑΔΑ: 6ΗΘ07ΛΞ-55Σ

Ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση επί της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της Υπουργικής Απόφασης 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/1.11.2016).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ