"Μηλέικα Νέα"

traxilas-perliths

Σε τροποποίηση της υπ’ αρ. 107178/22-11-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. πρωτ.214636/16-4-2013 και 214902/3-12-13 Αποφάσεις, λόγω υποβολής του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) της εταιρείας «IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (πρώην S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.) που λειτουργεί στη θέση «ΒΟΥΔΙΑ», Δήμου Μήλου, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων προχώρησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως ακολούθως:

Μεταξύ άλλων αποφασίζονται:

4.5.2  Για  τα  εξορυκτικά  απόβλητα  (κυρίως  τα  υπέρλεπτα  περλίτη),  να  εξετάζεται πρωτίστως  η  δυνατότητα  εμπορικής  τους  αξιοποίησης  και  μόνο  στην  περίπτωση  μη εύρεσης εμπορικής λύσης, αυτά να οδηγούνται προς απόθεση στα ορυχεία της εταιρείας στη Μήλο, σύμφωνα με αναφερόμενα στο εδάφιο 4.5.3.

4.5.3 Τα εξορυκτικά απόβλητα που προκύπτουν από την επεξεργασία περλίτη (υπέρλεπτα περλίτη) να προωθούνται για την αποκατάσταση ορυχείων του φορέα του έργου, στη Μήλο (λύση Γ3 του Σ.Δ.Ε.Α.), εφόσον αυτό προβλέπεται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του εκάστοτε ορυχείου.

Ειδικότερα τα εξορυκτικά απόβλητα, κυρίως τα υπέρλεπτα, να προωθούνται για την πλήρωση εξοφλημένων τμημάτων (κοιλοτήτων εκσκαφής - εγκοίλων) του ορυχείου «Τράχηλα» στη Μήλο ή εναλλακτικά, αναλόγως της κοκκομετρικής τους σύστασης, σε άλλα ορυχεία της εταιρείας στη Μήλο που διαθέτουν κατάλληλο χώρο.

Τα υπέρλεπτα περλίτη να διατίθενται σε εξοφλημένα ορυχεία ή σε χώρους απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων λειτουργούντων ορυχείων αφού προηγηθούν:

-Συγκέντρωση των εξορυκτικών αποβλήτων περλίτη σε σιλό προσωρινής

-Μηχανική ανάμειξη με γλυκό νερό (ύγρανση), σε ποσοστό 16% - 20%

-Φόρτωση με χρήση λαστιχοφόρου φορτωτή σε φορτηγά οχήματα και μεταφορά

-Μερική εμπορική αξιοποίηση εξορυκτικών αποβλήτων περλίτη, εφόσον αναπτυχθεί κατάλληλη αγορά

Συγκέντρωση σε ανοικτό σωρό, πλησίον του χώρου υπαίθριας αποθήκευσης πρώτων υλών στον επιλεχθέντα χώρο απόθεσης

Για  την  εφαρμογή  της  προαναφερόμενης  μεθόδου  διάθεσης  των  υπέρλεπτων  περλίτη, απαιτούνται οι ακόλουθες επεμβάσεις/έργαι:

Παλαιό Εργοστάσιο Περλίτη
-Αποξήλωση υφιστάμενου Scrubber και ανεμιστήρα ξηραντηρίου

-Εγκατάσταση Νέου Σακοφίλτρου και Ανεμιστήρα Αποκονίωσης ξηραντηρίου.
-Αλλαγή θέσης υφιστάμενου Κυκλώνα Ξηραντηρίου
-Αλλαγή θέση υφιστάμενων Κυκλώνων Α, Β και Γ
-Τροποποίηση υφιστάμενων αγωγών αποκονίωσης
-Κατασκευή νέων αγωγών αποκονίωσης
-Εγκατάσταση  συστημάτων  μεταφοράς  εξορυκτικών  αποβλήτων  προς  σιλό προσωρινής αποθήκευσης
-Κατασκευή  και  εγκατάσταση  σιλό  προσωρινής  αποθήκευσης  υπερλέπτων χωρητικότητας 36m3, εφοδιασμένο με κατάλληλο φίλτρο αποκονίωσης
-Εγκατάσταση Δικτύων αέρα
-Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση και σύστημα Αυτοματισμού

Νέο Εργοστάσιο Περλίτη
-Αποξήλωση υφιστάμενου Scrubber ξηραντηρίου

-Εγκατάσταση Νέου Σακοφίλτρου Αποκονίωσης ξηραντηρίου
-Αποξήλωση υφιστάμενου Scrubber εργοστασίου
-Εγκατάσταση Νέου Σακοφίλτρου Αποκονίωσης εργοστασίου
-Τροποποίηση υφιστάμενων αγωγών αποκονίωσης
-Κατασκευή νέων αγωγών αποκονίωσης
-Εγκατάσταση  συστημάτων  μεταφοράς  εξορυκτικών  αποβλήτων  προς  σιλό προσωρινής αποθήκευσης
-Κατασκευή  και  εγκατάσταση  σιλό  προσωρινής  αποθήκευσης  υπερλέπτων χωρητικότητας 36m3, εφοδιασμένο με κατάλληλο φίλτρο αποκονίωσης
-Εγκατάσταση Δικτύων αέρα
-Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση και σύστημα Αυτοματισμού

Σύστημα Διαβροχής, Ανάμιξης και Προσωρινής Απόθεσης
· Εγκατάσταση δοσομετρικών κοχλιών τροφοδοσίας mixer με εξορυκτικά απόβλητα

· Εγκατάσταση δύο paddle mixer, δυναμικότητας 50m3/h έκαστο
· Κατασκευή δικτύου παροχής νερού προς mixer με αντλία τροφοδοσίας Σελ 11 από 14
· Κατασκευή  συστήματος  μεταφοράς  και  απόθεσης  υγρασμένων  εξορυκτικών
αποβλήτων  στο  χώρο  προσωρινής  απόθεσης,  πλησίον  του  χώρου  υπαίθριας
αποθήκευσης πρώτων υλών
· Ηλεκτρολογικές Εργασίες και Σύστημα Ελέγχου

Προθεσμία  ολοκλήρωσης  των  προαναφερόμενων  επεμβάσεων/έργων:  Δύο  (2)  έτη  από
την έκδοση της παρούσας Απόφασης.

Ολόκληρη η απόφαση επισυναπτόμενη εδώ…