"Μηλέικα Νέα"

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4711/29-07-2020, υποχρεούνται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 να λάβουν έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή να λάβουν έγκριση ίδρυσης και να προβούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας.

Διευκρινίζεται ότι το αίτημα για έκδοση «Έγκρισης Ίδρυσης» από την Υπηρεσία μας πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άρθρο 4 ν. 4711/2020 άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ) ανάλογα με την κατάταξη της Κτηνοτροφικής Δραστηριότητας (υποκατηγορίες που γίνεται με βάση τη δυναμικότητά της δηλαδή με βάση τον αριθμό ζώων που αιτείται για Ίδρυση-Λειτουργία Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης ο υπεύθυνός της) σύμφωνα με την 1958/13-01-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 21Β) όπως έχει Τροποποιηθεί και Κωδικοποιηθεί από το ΦΕΚ 2471/Β/2016

Οι άδειες λειτουργίας και οι άδειες εγκατάστασης που έχουν εκδοθεί για ορισμένη χρονική διάρκεια και βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της έκδοσής τους.

Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια προέγκρισης, υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση έγκρισης ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, «για την έγκριση ίδρυσης και για την έγκριση λειτουργίας ή την παραλαβή και κοινοποίηση της γνωστοποίησης λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων», δεν εμπίπτουν οι δραστηριότητες: «Διάθεση σπέρματος βοοειδών και βουβαλιών», «Εκτροφή ωδικών πτηνών», «Εκτροφή ερπετών, συμπεριλαμβανομένων φιδιών και θαλάσσιων χελωνών, που εκτρέφονται σε αγροκτήματα και διατίθενται ζώντα», «Εκτροφή βατράχων», «Εκτροφή σκυλιών, γατών και λοιπών ζώων συντροφιάς», «Παραγωγή μελισσοσμηνών σε κυψέλες», «Παραγωγή άλλων ζωικών προϊόντων που παράγονται σε αγροκτήματα», «Σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις», «οι εκθέσεις ζώων», «οι ζωολογικοί κήποι», «τα εκτροφεία θηραματικών ειδών», «οι εκτροφές περιστεριών», «οι εκτροφές εντόμων», «οι εκτροφές σκωλήκων», «οι πειραματικές εγκαταστάσεις», «οι εκτροφές οικόσιτων ζώων (δηλ. τα ολιγάριθμα ζώα και πτηνά, συνήθως περισσότερα από ένα είδος, που κυρίως εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας αγροτικής οικογένειας σε γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, αυγά)», «τα καταστήματα λιανικής διάθεσης ζώων», «τα κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων», «τα ενδιαιτήματα φιλοξενίας ζώων συντροφιάς», «οι χώροι προσωρινής φιλοξενίας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς»