Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

Το κλείσιμο και των εποχικών τουριστικών καταλυμάτων έως τέλη Απριλίου αποφάσισε η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα με ΚΥΑ, υπό τον τίτλο: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020», που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, αποφασίζεται: «Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020, των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας.

Ως προς τα ήδη λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας τουριστικά καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 23.3.2020 και διαρκεί έως και 30.4.2020».

Αριθμ. 18152

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020 .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ- τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτού.
  1. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
  1. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα σίατου σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α΄ 159).
  1. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύη (Α΄ 168).
  1. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ας» (Α΄ 148).
  1. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω τερικών» (Α΄ 180).
  1. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
  1. Την από 14.03.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
  1. Την αριθμ. 18151/14.03.2020 βεβαίωση της Διεύ θυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφο ρών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνο λο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020, των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας.

Ως προς τα ήδη λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας τουριστικά καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 23.3.2020 και διαρκεί έως και 30.4.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ