Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Διαύγειας η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σερίφου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υλοποίηση της πράξης «Αξιοποίηση της γεωλογικής και μεταλλευτικής ιστορίας της Σερίφου με σκοπό την ανάπτυξη του γεωτουρισμού».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Υπουργείου, προβλέπεται η μελέτη Προμήθειας Σήμανσης με τίτλο: «Αξιοποίηση της γεωλογικής & μεταλλευτικής ιστορίας της Σερίφου με σκοπό την ανάπτυξη του γεωτουρισμού», που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια του Ο.Τ.Α Δήμου Σερίφου από τον εν λόγω Δήμο, σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει. Ο Υφυπουργός με την παρούσα παρέχει την έγκρισή του στο Δήμο Σερίφου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος προχωρά στα παρακάτω:

  • Προμήθεια-μεταφορά και τοποθέτηση είκοσι δύο (22) Πινακίδων Υποδοχής.
  • Προμήθεια-μεταφορά και τοποθέτηση δεκατριών (13) Πινακίδων Ενημέρωσης.
  • Προμήθεια-μεταφορά και τοποθέτηση δύο (2) Πληροφοριακών Πινάκων.
  • Προμήθεια-μεταφορά και τοποθέτηση ογδόντα δύο (82) Πινακίδων Κατεύθυνσης.
  • Προμήθεια-μεταφορά και τοποθέτηση δύο (2) Πινακίδων Τύπου Αναλογίου.
  • Προμήθεια-μεταφορά και τοποθέτηση διακοσίων τριάντα (230) Μεταλλικών Πινακιδίων.
  • Τις εργασίες σχεδιασμού και εκτύπωσης των πινακίδων.

Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το φορέα υλοποίησης του έργου σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δασών (Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων).

Υπενθυμίζεται, ότι η πράξη απαρτίζεται από τρία (3) υποέργα. Το πρώτο υποέργο αφορά την υλοποίηση όλων των εργασιών προμήθειας και τοποθέτησης της σήμανσης με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τις θέσεις χωροθέτησης που περιγράφονται στη Μελέτη Προμήθειας. Το δεύτερο Υποέργο αφορά την παροχή δασοτεχνικής υπηρεσίας για την επίβλεψη του δασοτεχνικού έργου. Το τρίτο Υποέργο αφορά την τεχνική υποστήριξη του Δήμου για την κατάθεση της Αίτησης Στήριξης, καθώς και την παρακολούθηση της διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση της Πράξης.

Συνολικός προϋπολογισμός της πράξης, είναι οι 51.318,40 ευρώ

Πηγή: koinignomi.gr