Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Συνεχίζεται η συμβολή της ΜΟΔ Α.Ε., για την υποστήριξη των μικρών νησιωτικών Δήμων, αναφορικά με την εκπόνηση σημαντικών έργων υποδομής, αυτή τη φορά με προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Κιμώλου.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση προς το Σώμα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιμώλου του Δημάρχου, Κωνσταντίνου Βεντούρη, ζητήθηκε η συμβολή της ΜΟΔ Α.Ε. για την επικαιροποίηση και ενοποίηση των μελετών για τα έργα δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου, καθώς και των τευχών για τη δημοπράτησή του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εισήγηση, η επικαιροποίηση της μελέτης αφορά στον έλεγχο των παλαιότερων μελετών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα της ανάπτυξης των οικισμών και των δικτύων τους (διαφοροποιήσεις του υφιστάμενου δικτύου με προσθήκη νέων τμημάτων, αντικατάσταση ορισμένων ήδη πεπαλαιωμένων κλπ, της οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής σε σχέση με την αρχική) και στη σχετική τροποποίησή τους ή/και στη σχετική υιοθέτηση άλλων τροποποιήσεων που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Αντιστοίχως, η ενοποίηση των μελετών αφορά στην σύντμηση των μελετών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, στο σχεδιασμό των κοινών οδεύσεων των αγωγών και γενικά των κοινών σκαμμάτων, καθώς και στη σύνταξη κοινού προϋπολογισμού, που θα λαμβάνει υπόψιν τις κοινές εργασίες, ώστε να εκτελεστεί ενιαία το έργο.

Τέλος, η επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ληφθούν υπόψιν όλα τα παραπάνω, ώστε να υπάρξει και ακριβής καθορισμός των υποχρεώσεων του αναδόχου για την κατασκευή και των δύο δικτύων.

Στο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, σημειώνεται ότι «ο Κύριος του Έργου δεν διαθέτει κατάλληλα στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016».

Επιπλέον, προβλέπεται ότι «ο προϋπολογισμός ανάθεσης της μελέτης ορίζεται σε 19.681,39 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 24.404,92 ευρώ με ΦΠΑ. Η χρηματοδότησή της θα πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους».

Στην έγκριση της προγραμματικής σύμβασης, αρνητικά τοποθετήθηκαν οι σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ. Βεντούρης Ιωάννης και Τσακάλης Ηλίας, οι οποίοι μεταξύ άλλων σημείωσαν, πως «ο σκοπός, τον οποίο καλείται η προγραμματική σύμβαση να εκπληρώσει δεν πρέπει να είναι δυνατόν να επιτευχθεί με άλλο νόμιμο τρόπο. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία και θεωρία η προγραμματική σύμβαση δεν μπορεί να λειτουργεί ως ισοδύναμη ή εναλλακτική με την ειδικώς προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία για την επίλυση του ανακύπτοντος ζητήματος, ούτε να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για την παράκαμψη διατάξεων που θέτουν συγκεκριμένους περιορισμούς στις δράσεις των Ο.Τ.Α. ή που απαιτούν την τήρηση συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων για την άσκησή της».

Τόνισαν δε, πως «το Τμήμα Τεχνικών Έργων Μήλου αποτελεί τεχνική υπηρεσία με προδιαγραφές επάρκειας, δεδομένου ότι, από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, απαρτίζεται με τεχνικούς υπαλλήλους της αντίστοιχης με το επίμαχο ζήτημα ειδικότητας. Κατά λογική ακολουθία, το αντικείμενο του έργου ή της υπηρεσίας που ανατίθεται μέσω του υπό κρίση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης εμπίπτει προδήλως στο βασικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που συνήθως και δικαιωματικά ασκεί το υπηρετούν προσωπικό του Τμήματος Τεχνικών Έργων Μήλου. Με αυτά τα δεδομένα η εκτέλεση τέτοιων υπηρεσιών στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κιμώλου με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. θα προκαλούσε αδικαιολόγητη μεγάλη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Κιμώλου».

Κάνοντας σαφή νύξη, μεταξύ άλλων, πως το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης «αποκρύπτει προσπάθεια σύναψης σύμβασης με ανάδοχη εταιρεία με επαχθή αιτία, με τέτοιο τρόπο ώστε στην πραγματικότητα η σύμβαση αναδόχου και αναθέτουσας αρχής να συνιστά κοινή Δημόσια Σύμβαση ανάθεσης μελετών», κατέληξαν, πως «η σύναψη της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κιμώλου με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. είναι παντελώς παράνομη και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί»

Πηγή: https://koinignomi.gr