Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια η απόφαση του Δήμου Κιμώλου αναφορικά με τον καθορισμό των όρων διακήρυξης μίσθωσης δύο ακινήτων για την στέγαση των ιατρών υπαίθριας υπηρεσίας του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κιμώλου. 

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι Ο.Τ.Α και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό υπηρεσίας και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας τους, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών του αυτών.

Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση, στο Δήμο Κιμώλου υπάρχει ανάγκη για μίσθωση δύο ακινήτων στα οποία θα στεγαστούν οι εκάστοτε υπηρετούντες ιατροί υπαίθριας υπηρεσίας. Η μίσθωση των χώρων αυτών κρίνεται επιβεβλημένη λόγω σοβαρού κινήτρου στελέχωσης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίμωλος είναι δυσπρόσιτη περιοχή, καθώς και την λήξη των παλιών μισθώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να βρεθούν τα κατάλληλα προς μίσθωση ακίνητα, ο Δήμος προχώρησε στην έγκριση των όρων διακήρυξης φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, στους οποίους μεταξύ άλλων αναφέρεται, πως το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται εντός του παραδοσιακού οικισμού του Χωριού Κιμώλου, να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 30 τετραγωνικών μέτρων και να είναι επιπλωμένο (με ηλεκτρικό ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο, σύστημα θέρμανσης/ψύξης κ.τ.λ ).

Η διάρκεια της μίσθωσης, βάσει της απόφασης, ορίζεται σε 5 έτη με δυνατότητα παράτασης μέχρι ίσο χρονικό διάστημα με ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος 350 ευρώ και θα αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ το μίσθωμα συμφωνείται να παραμείνει σταθερό. Επιπλέον, τον Δήμο Κιμώλου βαρύνουν όλες οι δαπάνες για φωτισμό, νερό, καθώς και κάθε άλλη παρόμοια επιβάρυνση, ως επίσης και κάθε δαπάνη κοινοχρήστων ή άλλη τοιαύτη βαρύνουσα το μισθωτή κατά νόμο.

Πηγή: koinignomi.gr