Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Στην έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σερίφου για τη “Μελέτη οδού Λιβάδι – Αγ. Ιωάννης και οριοθέτηση ρέματος Αυλομώνα” καθώς και  Διαβαθμιδικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος τμήματος οδού προς Φράγμα Σερίφου», προέβη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του στο Σύρο, στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας προς τους νησιωτικούς δήμους που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια.

Ειδικότερα,  σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Δήμου Σερίφου  που αφορούσε στην παροχή υποστήριξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  έτσι ώστε να συμβάλει στην επίλυση του μακροχρόνιου προβλήματος του Αυλόμωνα, υπεγράφη  Προγραμματική Σύμβαση για τη «Μελέτη οδού Λιβάδι – Άγιος Ιωάννης και οριοθέτηση ρέματος Αυλόμωνα».

Η Προγραμματική Σύμβαση αφορούσε τη χρηματοδότηση και υπόδειξη των αναγκαίων μελετών  ώστε αυτές να ανατεθούν από το Δήμο Σερίφου. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανερχόταν σε €70.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χρηματοδοτούταν από ιδίους πόρους της ΠΝΑ. Συγκεκριμένα προέβλεπε  τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στην ανάθεση από τον Δήμο Σερίφου των πιο κάτω μελετών:

Μελέτη οριοθέτησης των οριογραμμών του ρέματος Άγιος Ιωάννης-Λιβάδι σε μήκος περίπου  2.000 μέτρων που θα περιλαμβάνει την τοπογραφική αποτύπωση του ρέματος και την απαιτούμενη ζώνη, την υδρολογική και υδραυλική μελέτη την περιβαλλοντική μελέτη και γενικά το σύνολο των υποστηρικτικών μελετών που απαιτούνται για τον ακριβή καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος.

Μελέτη τμήματος δρόμου Λιβάδι-Άγιος Ιωάννης η οποία θα περιλαμβάνει τοπογραφική μελέτη, μελέτη οδοποιίας, γεωτεχνική μελέτη, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτη τεχνικών βάσει υδραυλικής μελέτης, σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων.

Καθώς κατά τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω Προγραμματικής Συμβάσεως, δεν ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο αυτής, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη νέας  Προγραμματικής  Σύμβασης με το Δήμο Σερίφου για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.

Ο προϋπολογισμός της νέας Προγραμματικής Συμβάσης ανέρχεται σε €70.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στην ίδια συνεδρίαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Σήμου Σερίφου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος τμήματος οδού προς Φράγμα Σερίφου».