Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 και εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ.426/Α.Π77233 13-11-2020), την 12η του μηνός Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου ετών 2022-2025.

2.Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

Μήλος, 08/03/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ