Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020], την 18 του μηνός Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για την λήψη απόφασης στο εξής μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Ανάθεση υπόθεσης Δ.Λ.Τ.Μ. σε πληρεξούσιο δικηγόρο

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, υπάρχει προθεσμία 10 ημερών αρχομένης από την 13η /10 / 2021  για την υποβολή αναγκαίων στοιχείων που αφορούν  την αγωγή του Νίνου Αντωνίου κατά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου (Έγγραφο Διοικητικού Εφετείου Πειραιά - Πράξη ΠΟΕ 220/01-10-2021)

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου