Δήμος Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Υγείας, Κοινωνικών Υποθέσεων & Μέριμνας Δήμου Μήλου, το Σάββατο 26/09/2020 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Λειτουργία των Περιφερειακών Ιατρείων του Κέντρου Υγείας Μήλου.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7].

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Γεώργιος Μαρτάκης