Δήμος Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής Δήμου Μήλου, την Δευτέρα 08/03/2021 και ώρα 18.30 να συμμετέχουν σε συνεδρίαση, για τη  συζήτηση του παρακάτω θέματος:

1.Δασικοί Χάρτες νήσου Μήλου.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (εφαρμογή ZOOM) [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 ].

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Γεώργιος Μαρτάκης