Δήμος Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Αξιοποίησης Α.Π.Ε. & Ενεργειακών Πόρων Δήμου Μήλου, την Πέμπτη 08/10/2020 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τη  συζήτηση του παρακάτω θέματος:

Εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης γεωθερμίας χαμηλής θερμοκρασίας προς όφελος του Δήμου.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7].

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Γκαγκάκης Απόστολος