Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: 6η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020.

Θέμα 2ο: Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων –εξόδων β΄ τριμήνου  έτους 2020  Δήμου Μήλου.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση της με αρ. 131/2019 ( ΑΔΑ 6Φ72ΩΚΩ-ΚΙ5 ) απόφ. ΔΣ με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ», λόγω αλλαγής Λιμενάρχη Μήλου.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για πρακτική άσκηση σπουδαστών στον Δήμο Μήλου.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης στήριξης του Δήμου Νισύρου σχετικά με την εκμετάλλευση γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης έγκρισης και στήριξης του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επί σχεδίου νόμου για τους δασικούς χάρτες.