Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Με 17 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Παρασκευή 18/9 στις 7.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 28/09/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5870/24-09-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση ηλεκτροδότησης δημοτικών χώρων (τροποποίηση της με αρ. 137/2018 απόφασης ΔΣ).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 2ο: 6η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2018- Αναμόρφωση σχετικών κωδικών Προϋπολογισμού.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 3ο: Έγκριση ή μη υλοτομίας δένδρου εντός σχεδίου πόλεως Κοινότητας Αδάμαντα.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 4ο: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2019.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμόδιων Επιτροπών Ν.4412/2016.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 6ο: Υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2018 Δήμου Μήλου βάσει της με αρ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942 & 3635/τ. Β΄).

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 7ο: Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2019.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 8ο: Καθορισμός τελών μη ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2019.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 9ο: Παραχώρηση χρήσης χώρων Σχολικών Μονάδων για εξωσχολικές δραστηριότητες.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 10ο: ΄Εγκριση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου ( Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/τ.β΄/05.12.2017).

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 11ο: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου έτους 2018.

Εισηγητής: Ξενάκης Νικόλαος

Θέμα 12ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μήλου και του

Δ.Λ.Τ. Μήλου για αποκομιδή απορριμμάτων.

Εισηγητής: Ξενάκης Νικόλαος

Θέμα 13ο: Διερεύνηση για αγορά ακινήτων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 14ο: Πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Μήλου για ειδικούς λόγους, από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 15ο: Τροποποίηση της με Α.Π.82343/2022/2018 (ΑΔΑ 7ΜΣΜ7ΛΞ-Κ10) Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή πλατείας έμπροσθεν Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής Μήλου».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 16ο: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ στην περιοχή Μαύρα Γκρεμνά Δήμου Μήλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 17ο: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ