Δήμος Μήλου

Με 7 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Δευτέρα 25/11 στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2019.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 2ο: Ανάθεση υπηρεσίας λειτουργίας της Μονάδας Δεματοποιητή Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 3ο: Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 4ο: Παραχώρηση χρήσης χώρων σχολικών μονάδων για εξωσχολικές δραστηριότητες.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 5ο: Μερική τροποποίηση της με αρ. 54/2019 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ Ψ0Μ1ΩΚΩ-Α7Θ) με θέμα «΄Εγκριση Προγράμματος Δραστηριοτήτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μήλου για το έτος 2019», ως προς την πραγματοποίηση της  χριστουγεννιάτικης γιορτής του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) για τον Δήμο Μήλου».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (βάσει του με Α.Π.1070/12-11-2019 εγγράφου του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει φάκελος με σχετικές εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων.