Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 24η του μηνός Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: 5η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020.

Θέμα 2ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές & Έκτακτες) του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.).

Θέμα 3ο: Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για την έναρξη εργασιών σχετικά με την ένταξη των Κατακομβών και του Αρχαίου Θεάτρου της Μήλου στα Παγκόσμια Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Θέμα 4ο: Εξέταση αιτήματος «Αποδοχή πρότασης για την ανάληψη σχεδιασμού, διοργάνωσης και εκτέλεσης του 1ου TRIMORE Multisports TOUR Milos 2021» με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Μήλου. 

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης διάρκειας εκκαθάρισης της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Μήλου με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μήλου (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.) βάσει της με αρ. 280/2017 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ Ψ3Τ0ΩΚΩ-ΠΛΖ).

Θέμα 6ο: Παρουσίαση και έγκριση βίντεο τουριστικού περιεχομένου για την προβολή της Μήλου.

Κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ],