Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 ], την 23η του μηνός Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: 5η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2020.

Θέμα 2ο: 8η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020.

Θέμα 3ο: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2021.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 290820410061 και 29082ΕΚ00273.

Θέμα 5ο: Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου τηλεφωνικών κλήσεων αιρετών Δήμου Μήλου.

Θέμα 6ο: Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων –εξόδων γ΄ τριμήνου  έτους 2020  Δήμου Μήλου.

Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (βάσει του με Α.Π.2131.14/1105/2020 εγγράφου του Λιμεναρχείου Μήλου και του με Α.Π.1151/13-11-2020 εγγράφου του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου).

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης παραχώρησης δημοτικού χώρου για τη στέγαση γραφείου ενημέρωσης και υποστηρικτικού προσωπικού στο πλαίσιο της σύμβασης Εθνικού Κτηματολογίου στις Κυκλάδες.

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης παραχώρησης δημοτικού χώρου για τους σκοπούς της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Δυτικών Κυκλάδων – Ε.Π.Α.Ψ.Υ. .

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης – γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στη Δ΄ Φάση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κυκλάδων με το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Θέμα 11ο: Τροποποίηση της με αρ. 137 / 2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου», ως προς τα μέλη της Επιτροπής Υγείας, Κοινωνικών Υποθέσεων & Μέριμνας και τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Δήμου Μήλου.