Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 21η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και πριν την ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής, η συνεδρίαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.4257/2014 και βάσει των διευκρινίσεων που δίδονται στις εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ. Α.Π.46197/18-06-2019 & αρ. 972, Α.Π.74009 / 08.09.2023, καθώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούν ή σχετίζονται με:

  • Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2024 (θέματα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο).
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2023 (θέμα 6ο).
  • Χρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα με αυστηρή προθεσμία συμβασιοποίησης (θέμα 8ο).
  • Λοιπά θέματα του νησιού για τα οποία έχουν τεθεί προθεσμίες από τους αποστολείς φορείς (θέματα 9ο & 10ο).
  • Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε χρηματοδοτούμενη Κοινωνική Δομή του Δήμου Μήλου (θέμα 7ο).
  • Νομική εκπροσώπηση Δήμου Μήλου σε καθορισμένη δικάσιμο (θέμα 11ο).
  • Νομική υπηρεσία αναγνώρισης κυριότητας με αυστηρή προθεσμία (θέμα 11ο).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γκαγκάκης Απόστολος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 21η/11/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7181/13-11-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Καθορισμός τελών Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Μήλου έτους 2024.

Θέμα 2ο: Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2024.

Θέμα 3ο:  Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) έτους 2024.

Θέμα 4ο: Καθορισμός τελών & δικαιωμάτων Δημοτικών Νεκροταφείων έτους 2024.

Θέμα 5ο: Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Μήλου έτους 2024.

Θέμα 6ο: 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2023.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη Νοσηλευτή στο Κέντρο Κοινότητας ΠΕ Μήλου.

Θέμα 8ο: Εισήγηση για έγκριση ή μη 1ου Συγκριτικού πίνακα για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διαθέσεως λυμάτων Δήμου Μήλου».

Θέμα 9ο:  Καθορισμός δρομολογίων περιόδου 1/11/2023 έως 30/04/2024 λεωφορείων στην άγονη υπεραστική γραμμή νήσου Μήλου.

Θέμα 10ο: Χειμερινό ωράριο λειτουργίας καταστημάτων Δήμου Μήλου από 01/10/2023 έως 31/05/2023.

Θέμα 11ο: Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση προσφυγών IMERYS & υπόθεση αγωγής ελληνικού δημοσίου).