Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Με 18 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Πέμπτη 20/12 στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Τροποποίηση άρθρων Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου ( Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/τ.β΄/05.12.2017).

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 2ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2019.

Εισηγητής: Νίνος Κώστας

Θέμα 3ο: 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμόδιων Επιτροπών Ν.4412/2016.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 5ο: Έγκριση Ανατροπών & Αποδεσμεύσεων Πιστώσεων οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 6ο: Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων έτους 2019.

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης με τίτλο «Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία)» στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στην Πρόσκληση V στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων» με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την Επιβλέπουσα Αρχή των έργων του Βιολογικού Καθαρισμού.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 9ο: Προτάσεις επί Δασικών Χαρτών.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 10ο: Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2019.

Εισηγητής: Μωραΐτης Δημήτρης

Θέμα 11ο: Πρόγραμμα Επικοινωνιακής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2019.

Εισηγητής: Μωραΐτης Δημήτρης

Θέμα 12ο: Τροποποίηση της με αρ.84/2018 (ΑΔΑ: 6ΞΔ5ΩΚΩ-ΜΧΜ) απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 90/2017 απόφασης του ΔΣ (Καθορισμός τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους)».

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 13ο : Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του άρθρου 221 Ν.4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) Δήμου Μήλου και Νομικών του Προσώπων για το έτος 2019.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 14ο : Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων και μίσθωση ακινήτων από το Δήμο (άρ. 7,8 του ΠΔ 270/81).

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 15ο : Ορισμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2019 (αρ. 1 του ΠΔ 270/81).

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 16ο : Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2019.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 17ο : Ορισμός μελών επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για το έτος 2019.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 18ο: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ