Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 ], την 19η του μηνός Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2021.

Θέμα 2ο: 2η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2021.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για αποδοχή όρου δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και του Δήμου Μήλου για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Μήλου και περιορισμός διαρροών», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I», που μεταφέρεται στο σύνολό του στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Θέμα 4ο: Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2021 Δήμου Μήλου.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου εντός Δημοτικού Σταδίου Μήλου, σε αθλητικούς συλλόγους με έδρα τον Δήμο Μήλου.

Θέμα 6ο: Έγκριση τροποποίησης Ο.Π.Δ. έτους 2021, Δήμου Μήλου και  των Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του,  κατόπιν της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2021.

Θέμα 7ο: Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας του Δήμου Μήλου με την ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ». 

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σε διάφορα σημεία του νησιού.

Θέμα 9ο: Κανονισμός Παραχώρησης Αιγίδας Δήμου Μήλου.