Δήμος Μήλου

Με 17 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Πέμπτη 19/12 στις 6.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2019.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης (Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με την επιχορήγηση δήμων / πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ / ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» / ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6).

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 3ο: Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος / πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα των λογαριασμών καταθέσεων της πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 4ο: Επικαιροποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2015 (ΑΔΑ ΩΥΘ4ΩΚΩ-Ρ97) με θέμα «Ορισμός υπολόγου διαχειριστή έργων ΠΔΕ Δήμου Μήλου».

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 5ο: Χορήγηση ή μη παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια & Eγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση τριών (3) παιδικών χαρών και την κατασκευή μίας (1) νέας παιδικής χαράς του Δήμου Μήλου».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 6ο: Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 7ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 8ο: Πρόγραμμα τουριστικής – επικοινωνιακής προβολής Δήμου Μήλου έτους 2020.

Εισηγητής: Γαϊτανής Αβέρκιος

Θέμα 9ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2020.

Εισηγητής : Νίνος Κων/νος

Θέμα 10ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μήλου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών ετών 2020-2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 11ο: Αναγκαιότητα μίσθωσης ιδιόκτητων χώρων από τον Δήμο Μήλου, ως χώροι στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 12ο: Τροποποίηση των αποφάσεων με αρ. 15 & 105 / 2019 (ΑΔΑ 7ΖΩΒΩΚΩ-8ΙΝ & 6ΕΚ3ΩΚΩ-Ρ7Μ) Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των σημείων παροχής τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα δικαιοδοσίας Δήμου Μήλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην «Ένταξη σε ενιαία λατομική εκμετάλλευση των χώρων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV με ταυτόχρονη ανανέωση της Α.Ε.Π.Ο. του χώρου Ι, στη θέση Προβατάς νήσου Μήλου από την ΕΕΚΟΜ Α.Ε.».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 14ο : Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του άρθρου 221 Ν.4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) Δήμου Μήλου και Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ 

Θέμα 15ο : Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων και μίσθωση ακινήτων από τον Δήμο (άρ. 7,8 του ΠΔ 270/81).

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ 

Θέμα 16ο : Ορισμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2020 (αρ. 1 του ΠΔ 270/81).

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ 

Θέμα 17ο : Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2020.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ 

Στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει φάκελος με σχετικές εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων.