Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 ], την 16η του μηνός Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2021.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου της από 30/12/2016 σύµβασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΉ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ».

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή ή μη του Δήμου Μήλου στον υπό ίδρυση Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Νοτίου Αιγαίου.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση κατόπτρων σε διάφορα σημεία Δήμου Μήλου.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε διάφορα σημεία Δήμου Μήλου.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της Αιγίδας Δήμου Μήλου σε πολιτιστικό φορέα για την πραγματοποίηση πολιτιστικών δράσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2021.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, στον χώρο της παλαιάς παιδικής χαράς Αδάμαντα (πλησίον Πλατείας Ηρώου).

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, σε ιδιωτικό χώρο στην περιοχή Καρόδρομος Δήμου Μήλου.

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης εκκίνησης διαδικασιών για τη δημιουργία Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου.