Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 ], την 16η του μηνός Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο: Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ανεμογεννητριών).

Θέμα 2ο: Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ολοκλήρωσης  διαδικασίας συντελέσεως της απαλλοτρίωσης Χαλικιά -Τριοβασάλου). 

Θέμα 3ο: Κατάρτιση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2021.

Θέμα 4ο: Τροποποίηση της με αρ. 136 / 2020 ( ΑΔΑ 66Β4ΩΚΩ-0ΣΕ ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2021».

Θέμα 5ο: Τροποποίηση της με αρ. 12 / 2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας ( όμοροι )».

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για προσωρινή μεταστέγαση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, της Δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»  Κ.Δ.ΑΠ.  Δήμου Μήλου στο Δημοτικό Σχολείο Μήλου, λόγω των μέτρων πρόληψης κατά του κορονοΐού Covid -19.

Θέμα 7ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.

Θέμα 8ο: Έγκριση καταστροφής σχολικού εξοπλισμού.

Θέμα 9ο: Εξέταση αιτήματος Κυνηγετικού Συλλόγου Μήλου.

Θέμα 10ο: Διερεύνηση για αγορά ακινήτων ( τροποποίηση της με αρ. 215 / 2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ΑΔΑ 6ΩΗ6ΩΚΩ - ΑΣ6 ).

Θέμα 11ο: Τροποποίηση της με αρ. 137 / 2019 ( ΑΔΑ ΨΘΗ6ΩΚΩ – ΔΥΒ ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου».

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση κατόπτρου.

Θέμα 13ο: Διερεύνηση ενδιαφέροντος για την παραλαβή εδαφοβελτιωτικού κόμποστ στο πλαίσιο του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΗΛΟΥ».

Θέμα 14ο: Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σε διάφορα σημεία του νησιού.

Θέμα 15ο: Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ιατρών Κέντρου Υγείας Μήλου.

Θέμα 16ο: Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μήλου και Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΊΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ (ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ)».

Θέμα 17ο: Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μήλου και Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ».

Θέμα 18ο: Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης σε κοινόχρηστο χώρο Δήμου Μήλου.

Θέμα 19ο: Συζήτηση και προτάσεις στελέχωσης Κέντρου Υγείας Μήλου.

Θέμα 20o:  Ενημέρωση επί εκκρεμοτήτων εξόφλησης μισθοδοσιών της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μήλου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μήλου».

Θέμα 21ο:  3η Έκθεση Προόδου επί της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μήλου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μήλου».

Θέμα 22ο:  Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης διάρκειας εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μήλου με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μήλου (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.) βάσει της με αρ. 280/2017 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ Ψ3Τ0ΩΚΩ-ΠΛΖ) (Τροποποίηση της 101/2020 απόφασης ΔΣ ΑΔΑ ΨΣΛΦΩΚΩ-29Θ).