Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση της με αρ. 209/2019 (ΑΔΑ Ψ6Α8ΩΚΩ – ΝΞΖ) «Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του άρθρου 221 Ν.4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) Δήμου Μήλου και Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020», λόγω μετάταξης δημοτικού υπαλλήλου.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Μήλου (συνολικό τελικό παραδοτέο ΣΒΑΚ).

Θέμα 4ο: Αποδοχή όρων χρηματοδότησης για το έργο  «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου. Βιοκλιματική αναβάθμιση χώρου στάθμευσης και διαμόρφωση χώρου πρασίνου στον οικισμό Πλάκα» από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019 - 2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», Α’ Πρόσκληση - Δεκέμβριος 2019, του Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Θέμα 5ο: Προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί της Τήνου Ν. Κυκλάδων.

Θέμα 7ο: Ενέργειες Δήμου Μήλου σχετικά με την εγκατάσταση Μονάδας Αποθήκευσης και Διακίνησης Υγρών Καυσίμων από την εταιρία με την επωνυμία ΜΗΛΟΣ ΟΪΛ ΑΒΕΕΠ (MILOS OIL ΑΒΕΕΠ) στην περιοχή Τρία Πηγάδια - Καστανάς νήσου Μήλου.