Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα την Τρίτη 11 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 8 θέματα:

1.Λήψη απόφασης για εγκατάσταση μιας (01) νέας τηλεφωνικής σύνδεσης

2.Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή προσωπικού υποστήριξης δομών και υπηρεσιών ΔΛΤΜ

3.Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης ΔΛΤΜ σε πληρεξούσιο δικηγόρο

4.Εξουσιοδότηση προσώπου για μεταφορά χρηματικού υπολοίπου από το λογαριασμό του πρώην Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων

5.Ορισμός επιτροπών βάσει του Ν.4412/16

6.Έγκριση καταβολής προμήθειας επί των λιμενικών τελών για τον όμιλο SEA JETS

7.Εφαρμογή ΓΚΛ 18 και ΠΔ 405/96 περί εκφόρτωσης και παραμονής επικίνδυνων φορτίων στον λιμένα Κάναβα

8.Λήψη διάθεσης πιστώσεων