Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα την Πέμπτη 21 Απριλίου στις 8.15 το βράδυ για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 16 θέματα:

1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ΔΛΤΜ οικ.έτους 2016

2.Αναμόρφωση Προυπολογισμού Εσόδων-Εξόδων ΔΛΤΜ οικ.έτους 2016

3.Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 10/2015 κανονιστικής απόφασης ΔΣ ΔΛΤΜ

4.Ανάκληση της υπ’αριθ.179/2015 απόφασης περί απευθείας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο:Αρχιτεκτονική μελέτη και όροι δόμησης χερσαίας ζώνης Κάναβας-Αδάμαντα και εκ νέου ανάθεση

5.Ανάκληση της υπ’αριθ.143/2015 απόφασης περί απευθείας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο:Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου και καταφυγίου μικρών σκαφών στη θέση Προβατάς Μήλου και εκ νέου ανάθεση

6.Ανάκληση της υπ’αριθ.144/2015 απόφασης περί απευθείας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο:Μ.Π.Ε αλιευτικού καταφυγίου και καταφυγίου μικρών σκαφών στη θέση Προβατάς Μήλου και εκ νέου ανάθεση

7.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανισμών παροχής νερού-ρεύματος σε σκάφη (πίλλαρς)

8.Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διακύρηξης για την προμήθεια μηχανισμών παροχής νερού-ρεύματος σε σκάφη (πίλλαρς)

9.Αίτημα δημότη

10. Αίτημα δημότη

11.Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης τμήματος του λιμένα Μήλου (θέση Κάναβα) στην εταιρεία ΙΜΕRΥS Bιομηχανικά Ορυκτά

12.Έγκριση πρακτικού ελλιμενισμού σκαφών στον λιμένα Αδάμαντα Μήλου για το έτος   2016

13.Oρισμός μέλους για συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

14.Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μήλου και ΔΛΤΜ για αποκομιδή απορριμμάτων

15.Συγκροτηση επιτροπής για την απογραφή και αποτίμηση της περιουσίας του ΔΛΤΜ

16.Λήψη διάθεσης πιστώσεων