Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών (βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΔΛΤΜ οικ. έτους 2020.

2) Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση καθίζησης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης βορεινά καταστήματος Μικρός Απόπλους».

3) Αίτηση της ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΑΝΕΖΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε περί μείωσης του καθορισμένου ανταλλάγματος βάσει του άρθρου 90 του ν.4706/2020.

4) Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων ελλιμενισμού και κατάρτισης του πρακτικού ελλιμενισμού Αδάμαντα – Πολλωνίων για το 2021.