Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών (βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], την 29η του μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΔΛΤΜ οικ. έτους 2020 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
  2. Ανάκληση της υπ’αριθ.33/2020 απόφασης και εκ νέου παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην κ. Βλάχου Άννα.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών τήρησης διπλογραφικού συστήματος γενικής και αναλυτικής κοστολόγησης για το έτος 2020- παροχή λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών.
  4. Ανάθεση υπόθεσης ΔΛΤΜ σε πληρεξούσιο δικηγόρο.
  5. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπηρεσιών (νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα και Πολλωνίων Μήλου).
  6. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπηρεσιών (καθαριότητα χώρων δικαιοδοσίας ΔΛΤΜ).
  7. Λήψη απόφασης για γνωστοποίηση αναγκών ΔΛΤΜ σε καύσιμα.