Δήμος Μήλου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί την Τρίτη 29 Οκτωβρίου στις 8.00 το απόγευμα στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 12 θέματα:

1.Συγκρότηση σε Σώμα (συμφώνως με την υπ’αριθ.131/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου)

2.Ορισμός εκπροσώπου του ΔΛΤ Μήλου στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε)

3.Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

4.Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου :«Mελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Μήλο»

5.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων ελλιμενισμού και κατάρτισης του πρακτικού ελλιμενισμού Αδάμαντα – Πολλωνίων για το 2020

6.Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων

7.4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΔΛΤΜ

8.Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τακτοποιητικού του έργου «Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα (κατάστημα Τραπατσέλη – κατάστημα Μικρός Απόπλους)»

9.Λήψη απόφασης για εγκατάσταση συστήματος πλωτών εξεδρών εποχιακού χαρακτήρα στον λιμένα Πολλωνίων Μήλου

10.Λήψη απόφασης για οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο:Μ.Π.Ε για επέκταση προβλήτα λιμένα Αδάμαντα (Υφιστάμενα έργα και έργα επέκτασης κύριου προβλήτα)

11.Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας:«Tοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο:«Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των ΔΛΤ και των ΔΛΓ»

12.Λήψη απόφασης για έκδοση ΑΑΥ για ανάθεση Υπηρεσίας Συμβούλου