Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί την Πέμπτη 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 7 θέματα:

1.Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’αριθ.41/2018 απόφασης παραχώρησης κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην ΑΓΝ ΜΑΛΛΗΣ ΟΕ

2.Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο:«Λιθοδομή πρανούς – όρια χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα Μήλου»

3.Ορισμός μέλους για συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

4.Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο:«Φορείς διαχείρισης και εποπτείας λιμένων Ελλάδος – Υπάρχουσα κατάσταση, προτάσεις βελτίωσης» (Πάρος 21 & 22/09-2018)

5.Τροποποίηση της υπ’αριθ.13/2018 απόφασης ΔΣ ΔΛΤΜ

6.Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού

7-21.Αιτήσεις για παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου για τοποθέτηση υπαίθριας διαφημιστικής πινακίδας

22.Αίτηση παραχώρησης χώρου για διάλυση Α/Κ σκάφους

23.Αίτηση παραχώρησης χώρου για διάλυση Α/Κ σκάφους

24.Αίτηση παραχώρησης χώρου για διάλυση Α/Κ σκάφους

25.Αίτηση παραχώρησης χώρου για διάλυση Α/Κ σκάφους

26.Αίτηση παραχώρησης χώρου για διάλυση Α/Κ σκάφους

27.Λήψη διάθεσης πιστώσεων

28.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών