Δήμος Μήλου

Το Συμβούλιο Κοινότητας Τρυπητής σας προσκαλεί να συμμετέχετε  στη συνεδρίαση του που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών (βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 και εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ.426/Α.Π77233 13-11-2020), στο κοινοτικό κατάστημα Τρυπητής την 25η του μηνός Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:

1.Τροποποίηση απόφασης διάθεσης κοινόχρηστων χώρων οικισμού Τρυπητής.

2.Αίτημα επισκευής τμημάτων οδοστρώματος.

3.Αίτημα προμήθειας ειδών κιγκαλερίας.

4.Αίτημα επισκευής φρεατίων ύδρευσης και αποχέτευσης επι δημοτικής οδού.

5.Αίτημα απομάκρυνσης ιδιωτικών αντικειμένων από δημοτική οδό.

6.Αίτημα επισκευής και πιστοποίησης παιδικής χαράς Τρυπητής.

7.Ενημέρωση – συζήτηση συμβούλων κοινότητας Τρυπητής

ΜΗΛΟΣ 22-02-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΤΡΥΠΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΡΖΑΚΗΣ