Δήμος Μήλου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την 30η, του μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, μέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19.00,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.- Γνωμοδότηση σε αίτημα Μουρούλη  Αικατερίνης για τοποθέτηση κατόπτρου

2.-Λήψη απόφασης για τοποθέτηση νέων κολόνων ΔΕΗ  από ποταμό Αδάμαντα (κατ.ΡΑΠΤΗ)  έως γωνία οικ. Χ.ΓΑΪΤΑΝΗ

3.- Ενημερώσεις

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Αδάμαντα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ