Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Tο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Mήλου στην συνεδρίασή του την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2018, με την υπ’ αριθμ. 250/2018 ομόφωνη απόφασή του, συντάχθηκε με το Σχέδιο Ψηφίσματος που έχει εκδοθεί από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κο Χατζημάρκο Γ., έχει διαβιβαστεί στον Δήμο μας με το με Α.Π.11711/18-12-2018 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη, αφορά στην κατάρτιση και ανάρτηση των δασικών χαρτών βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 32/2016 και έχει ακριβώς ως εξής:

Οι διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 32/2016, που ουσιαστικά υποκατέστησαν τον νομοθέτη και επέκτειναν την έννοια της δασικής έκτασης του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 ως προς την χορτολιβαδική φρυγανώδη βλάστηση, δεν έχουν καμία απολύτως ουσιαστική σχέση με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αντίθετα οι διατάξεις αυτές όπως και το εφαρμοστικό με αριθμό 27639/11-05-2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου, οδηγούν νομοτελειακά τους νησιώτες σε αποξένωση από τις ιδιοκτησίες τους, μεταβάλλοντας «ων ουκ εστίν αριθμός» φρυγανώδεις ιδιωτικές εκτάσεις σε δασικές, δηλαδή σε έρημη οικονομικά γη.

Χωρίς καμιά υπερβολή θέτουν σε άμεσο και ορατό κίνδυνο όχι μόνο τις αναπτυξιακές προοπτικές των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά ακόμη και την ίδια καθ΄ αυτή τη σημερινή επιβίωση των κατοίκων και το μέλλον των οικογενειών τους, την ασφάλεια των συναλλαγών, την προσέλκυση επενδύσεων, την θεμελιώδη εμπιστοσύνη που πρέπει το κράτος να παρέχει στους πολίτες του.

Πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση κατά της ατομικής περιουσίας των κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας και υπό το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος, απαξιώνει και σε σημαντικό βαθμό ακυρώνει την κύρια οικονομική δραστηριότητα των νησιών, που αφορά τον ευρύτερο κύκλο του τουριστικού προϊόντος, διότι αφενός ποτέ πλέον καμιά συναλλαγή, που θα αφορά επένδυση πάνω στην γη δεν θα είναι ασφαλής, αφετέρου οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες θα απολέσουν άμεσα μεγάλο ή πολύ μεγάλο μέρος των κτημάτων και οικοπέδων τους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι φανερό ότι επιβάλλεται και διεκδικείται αποφασιστικά από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τόσο προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, όσο και προς την έχουσα τη νομοθετική πρωτοβουλία Κυβέρνηση, διαβιβαζόμενου του ψηφίσματος αυτού στο Γραφείο του Πρωθυπουργού κ. Αλ. Τσίπρα για τα δέοντα, προκειμένου να αποκατασταθεί η με έντονες κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και συγκεκριμένα:

Α) Τα Δωδεκάνησα να συμπεριληφθούν στις εξαιρέσεις της παραγρ. α

Μήλος, 21/12/2018

Α.Π. 7716

εδάφιο β του άρθρου 62 του Ν. 998/1979, σχετικά με την μη εφαρμογή και γι΄αυτά του τεκμήριου κυριότητας του Δημοσίου επί των δασών και επί των δασικών εκτάσεων.

Β) Να ανακληθεί και να μην εφαρμοστεί το με αριθμ. 27639/2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Γ) Να καταργηθεί ή αναμορφωθεί η διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 32/2016, ώστε είτε να επανισχύσει είτε να εναρμονιστεί με την προηγούμενη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 όσον αφορά τις χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Δ) Να αποσαφηνισθεί νομοθετικά ότι η επιγενόμενη δάσωση δεν αφορά ούτε τις τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, ούτε κυρωμένους δασικούς χάρτες αλλά μόνον εκκρεμείς υποθέσεις.

Ε) Να τακτοποιηθεί το μαζικό φαινόμενο που προέκυψε από τους δασικούς χάρτες των ιδιοκτησιών μικτής μορφής, οι οποίες δεν δύνανται να μεταβιβαστούν.

ΣΤ) Να νομοθετηθεί ότι στις περιοχές των εξαιρέσεων από το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 62 του Ν.998/1979, η μεταγραφή ή καταχώρηση συμβολαιογραφικών πράξεων με αντικείμενο ακίνητα που έχουν εν όλω ή εν μέρει τον χαρακτήρα έκτασης των παραγράφων 5α) ή 5β) του άρθρου 3 του παραπάνω νόμου, στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα οικεία φύλλα του αρμόδιου γραφείου Κτηματογράφησης ή Κτηματολογικού Γραφείου, δεν κωλύεται ακόμη κι αν δεν προσκομίζεται διοικητική πράξη ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται ότι το ακίνητο ή το τμήμα του με τον παραπάνω χαρακτήρα ανήκει σε ιδιώτη και όχι στο Δημόσιο.

Εφόσον επιδειχθεί αδράνεια και περιφρόνηση επαρκούς αντιμετώπισης όλων των παραπάνω αιτημάτων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δηλώνει κατηγορηματικά ότι με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους νησιώτες πολίτες και κατοίκους του Νοτίου Αιγαίου και στο μέλλον των παιδιών τους, δεν θα υποστείλει αλλά θα εξαντλήσει οποιοδήποτε νόμιμο μέσο, ένδικο ή μη, σε οποιοδήποτε βαθμό εθνικών και ευρωπαϊκών οργάνων και δικαστηρίων, ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.